Категории
Превантивна дейност

Ограничаване

НОВО Регламент (ЕС) 2020/1149 на Комисията от 3 август 2020 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на диизоцианати

Подадени за разглеждане предложения за ограничаване

Становища по предложения за ограничаване