Категории
Превантивна дейност

Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии

Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии е ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 16.03.1995 г. – ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г. Издадена е от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 68 от 4.09.2015 г., в сила от 19.04.2000 г., изм., бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 19.12.2015 г.

Изменение на Приложение I към Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии е прието с Решение 2014/2 на 4.12.2014 г. на Осмата среща на Конференцията на страните, проведена на 3 – 5 декември 2014 г. в Женева. Издадено е от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 19.12.2015 г.