Категории
Превантивна дейност

IT инструменти

 НОВО Компаниите могат да тестват базата данни на ECHA SCIP за продукти, съдържащи вещества, пораждащи сериозно безпокойство, включени в Кандидат списъка. Окончателният вариант на базата данни ще бъде готов в края на тази година.

Повече информация по въпроса можете да намерите тук.

Прототип на базата данни SCIP

Уебстраница на базата данни SCIP


 На 27 януари 2020 г. е пусната нова версия на ECHA Submission portal, която включва редица подобрения на инструмента за подготовка на досието онлайн. Най-голямата промяна е опростен начин за посочване на информация за класификацията. В допълнение, има функция за "изчисляване", която попълва автоматично раздела за етикетиране на базата на информацията в раздела за класификация.

Най-новите промени в Приложение VIII към Регламент CLP не са включени в тази версия.

Следващата версия на Submission portal ще бъде пусната през април 2020 г.

Повече информация можете да намерите тук.


 От 18 декември 2019 г. са налични нови инструменти за извличане на данни и търсене в IUCLID 6.4.

Повече информация можете да намерите тук.


  На 27 ноември 2019 г. е публикувана нова версия - 3.5 на Chesar, съвместима с IUCLID 6.4. Обновени са и ръководствата за инсталация и употреба.

Повече информация можете да намерите тук.


 Версия 6.4 на IUCLID е налична от 30 октомври 2019 г. Промените са свързани с подобрен интерфейс и особено свързан с промени в управлението на прикачени документи. Взети са предвид най-новите промени в Регламентите REACH и CLP и новата база данни за вещества, пораждащи сериозно безпокойство в изделия съгласно изискванията на Рамковата директива за отпадъците.

Новата версия на IUCLID може да чете файлове, генерирани на версия 5.6 и по-нови.

Повече информация можете да намерите тук.


 Кутия с инструменти QSAR - дава възможност за запълване на празнотите в данните за (еко)токсичност, необходими за оценка на опасностите от химикали. Уебсайт


EUSES - European Union System for the Evaluation of Substances - с помощта на софтуера EUSES се извършва оценка на рисковете, свързани с химикалите.