Категории
Превантивна дейност

IT инструменти

 НОВО На 16 май 2024 г. ще се проведе уебинар, посветен на въвеждането на версия 8 на IUCLID 6, която ще бъде пусната на 29 април 2024 г. Събитието ще даде цялостно разбиране на промените във формата и новите функции, въведени в тази версия.

Повече информация по въпроса можете да намерите тук.


 Chesar

ECHA CHEM - новата публична база данни за химикали на ECHA, стартирана в началото на 2024 г.

Облачни услуги на ECHA

ePIC - ИТ инструмент, създаден и поддържан от ECHA за осигуряване на необходимите ИТ системи за изпълнение на изискванията по Регламента PIC. 

Обсерватория на ЕС за наноматериалите

ECHA interact е централният портал, който подпомага държавите-членки, комитетите и работните групи на ECHA в техните задачи, свързани с процеса на REACH.

IUCLID 6

Уебстраница относно токсикологичните центрове

REACH-IT - централната ИТ система, която помага на индустрията, на компетентните органи на държавите членки и на Европейската агенция по химикали да подават, обработват и управляват по сигурен начин данните и досиетата.

S2S - Услугата за подаване от система към система (S2S) на ECHA е достъпна за компании, които искат да използват свои собствени ИТ системи за подаване на регулаторна информация.

 База данни SCIP

 Кутия с инструменти QSAR - дава възможност за запълване на празнотите в данните за (еко)токсичност, необходими за оценка на опасностите от химикали. Уебсайт

EUSES - European Union System for the Evaluation of Substances - с помощта на софтуера EUSES се извършва оценка на рисковете, свързани с химикалите.