Категории
Превантивна дейност

Ръководства за вещества в изделия

ВАЖНО: Решение на Съда на ЕС по отношение на вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), които присъстват в изделия (тълкуване на член 7, параграф 2 и член 33 от Регламент REACH)

Допълнителна информация относно вещества от списъка с кандидат-вещества, налични в изделия