Категории
Превантивна дейност

Ръководства за потребители надолу по веригата

Европейската агенция по химикали (ECHA) публикува примерен доклад за безопасност съгласно REACH с препоръки към регистрантите как да избегнат евентуални пропуски в изготвянето му и да подобрят качеството на подаваната информация.

Допълнителна информация за потребители надолу по веригата

Европейската агенция по химикали публикува нови интернет страници,  които предоставят достъпна информация (стъпка по стъпка) за производители, вносители и потребители на химикали, както и за изключителни представители.

Комуникация във веригата на доставки - инфографика

Въпроси и отговори, отнасящи се до основни задължения, засягащи потребителите надолу по веригата

ECHA публикува формат на доклад на потребител по веригата в помощ на потребителите, докладващи своите употреби към Агенцията. В определени случаи потребителите по веригата съгласно REACH трябва да докладват на ECHA за употребите си на регистрирано вещество, необхванати от сценария на експозиция на техния доставчик. ECHA разработи онлайн формат на докладване на употреби на потребителите по веригата, който заменя докладването чрез IUCLID системата. За да попълнят тази форма от потребителите по веригата се изисква да създадат профил в REACH-IT. Допълнителна информация относно приложимите изисквания към потребителите по веригата съгласно REACH, за докладване, както и друга съответна за тях информация.

Видео: Кой е потребител надолу по веригата?

Видео: Как REACH и CLP засягат потребителите надолу по веригата.

"Съвети за потребители на химикали на работното място" дава насоки как да се извлече най-добра полза от информацията, която потребителите на химикали на работното място получават за класификацията и етикетирането.

Документи