Категории
Превантивна дейност

Регистрация

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията е процедура, при която от производители/вносители/доставчици се изисква да събират или генерират определен набор от данни за свойствата на произвежданите/внасяните от тях вещества. Тази информация се използва, за оценка на опасностите и риска, които това вещество може да представлява и за контрол на тези рискове. Тази информация се подава под формата на регистрационно досие в електронен вид към Европейската агенция по химикали (ECHA) в Хелзинки.

Едно вещество, една регистрация

Това означава, че се залага на принципа, при който за всяко вещество, ще се генерира един набор от данни, който ще бъде споделен с всички оператори, които произвеждат или внасят даденото вещество. Подробностите относно това как ще се осъществява тази обмяна на данни, са разписани в Ръководство за обмен на данни и предварителна регистрация.

ВАЖНО: НЕ Е възможно подаването на индивидуални регистрационни досиета за дадено вещество, ако вече съществува регистрация за същото вещество с цел спазване на принципа "Едно вещество - една регистрация", посредством едно единствено съвместно подаване (joint registration/submission). Повече информация (на англ. език)

Важно!       Обмен на данни

Спорове за обмена на данни

Съвместно подаване на регистрация

В случай, че водите преговори относно обмена на данни за целите на вашата регистрация по REACH, разгледайте новата интернет страница на ЕСНА, даваща практически съвети за воденето на преговори за обмен на данни. Важни факти!

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/9 дефинира по-ясно какво означава "справедлив, прозрачен и недискриминационен начин" по отношение на обмена на данни.
 
НАМИРАНЕ НА ПОМОЩ  (информация на страницата на ЕСНА)
 

РЕГИСТРАЦИЯТА - СТЪПКА ПО СТЪПКА:

  1. Прегледайте гамата от продукти на Вашата компания (запис на Уебинара)
  2. Намерете сърегистранти (запис на Уебинара)
  3. Организирайте се заедно със съвместните регистранти (запис на Уебинара)
  4. Оценете опасностите и рисковете (запис на Уебинара)
  5. Подгответе регистрацията като досие в IUCLID (запис на Уебинара) (Прессъобщение)
  6. Подайте регистрационното досие (Регистрация за уебинара)
  7. Редовно актуализирайте регистрацията

ВНИМАНИЕ! Фалшиви водещи регистранти! Уверете се, че сте се свързали с истинския водещ регистрант на съвместното подаване! ЕСНА е получила сведения за компании, които неправомерно се представят за водещи регистранти за определени вещества. Подробна информация на страницата на ЕСНА

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЕЩЕСТВА В ИЗДЕЛИЯ

Изисквания относно наличието на опасни вещества в изделия съгласно REACH

Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство Вещества, които могат да имат сериозни последствия върху човешкото здраве и околна среда са т.нар. “вещества, предизвикващи сериозно безпокойство” (SVHC). Една от целите на REACH е да контролира употребата на такива вещества.