Категории
Превантивна дейност

Регистрация

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията е процедура, при която от производители/вносители/доставчици се изисква да събират или генерират определен набор от данни за свойствата на произвежданите/внасяните от тях вещества. Тази информация се използва, за оценка на опасностите и риска, които това вещество може да представлява и за контрол на тези рискове. Тази информация се подава под формата на регистрационно досие в електронен вид към Европейската агенция по химикали (ECHA) в Хелзинки.

Едно вещество, една регистрация

Това означава, че се залага на принципа, при който за всяко вещество, ще се генерира един набор от данни, който ще бъде споделен с всички оператори, които произвеждат или внасят даденото вещество. Подробностите относно това как ще се осъществява тази обмяна на данни, са разписани в Ръководство за обмен на данни и предварителна регистрация.

Важно!       Обмен на данни

Спорове за обмена на данни

Съвместно подаване на регистрация

В случай, че водите преговори относно обмена на данни за целите на вашата регистрация по REACH, разгледайте новата интернет страница на ЕСНА, даваща практически съвети за воденето на преговори за обмен на данни. Важни факти!

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/9 дефинира по-ясно какво означава "справедлив, прозрачен и недискриминационен начин" по отношение на обмена на данни.
 
ВАЖНО: Европейската агенция по химикали публикува интернет страница относно предстоящите регистрации през 2018 г. Интернет страницата ще подпомага и насочва потенциалните регистранти по време на регистрационния процес.

Пригответе се за последния срок за регистрация на химикали (съобщение за пресата на ЕСНА).

reach-2018-campaign-banner.jpg

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЕЩЕСТВА В ИЗДЕЛИЯ

Изисквания относно наличието на опасни вещества в изделия съгласно REACH

Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство Вещества, които могат да имат сериозни последствия върху човешкото здраве и околна среда са т.нар. “вещества, предизвикващи сериозно безпокойство” (SVHC). Една от целите на REACH е да контролира употребата на такива вещества.

Списък с кандидат-вещества за разрешаване