Категории
Превантивна дейност

Информация по веригата на доставки

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Съобщаването на информация нагоре и надолу по веригата на доставки е съществено изискване в концепцията на REACH. Потребителите трябва да бъдат информирани от производителите и вносителите за опасните свойства на веществата, които им доставят и за това как да контролират рисковете от тях. За да могат да извършват оценка на риска, обаче, доставчиците имат нужда от повече информация от потребителите по веригата за техните собствени употреби. REACH осигурява рамка, в която информацията може да се предава надолу и нагоре по веригата за доставки. REACH използва съществуващия инструмент за предоставяне на информация за опасните свойства на веществата – Информационен лист за безопасност. Той трябва да придружава химичните вещества надолу по веригата на доставки, осигурявайки информацията, от която имат нужда потребителите, за да осигурят безопасната употреба на веществата.

Интерактивното ръководство (eGuide on safety data sheets and exposure scenarios) е предназначено за професионални потребители на информационни листове за безопасност (ИЛБ) с цел по-лесно разбиране и използване на информацията, свързана с безопасната употреба на химичните вещества и смеси. Ръководството улеснява и ускорява намирането на желаната информация от ИЛБ и включените сценарии на експозиция, позволява лесна навигация в различните секции на листа за безопасност, включва видео материали и множество инструменти с помощна и допълнителна информация, която потребителя може да изтегли и разпечата.