Категории
Превантивна дейност

Ограничаване

ОГРАНИЧАВАНЕ

REACH предвижда процедура по ограничаване, която да регулира производството, пускането на пазара и употребата на вещества, които представляват неприемлив риск за човешкото здраве и/или околната среда. Ограниченията могат да варират от цялостна забрана до забрана за предоставяне на масовия потребител и да бъдат прилагани към всяко вещество, включително и за тези, за които не се изисква регистрация. Тази част от REACH е “наследена” от разпоредбите на Директива 76/769/ЕЕC относно ограниченията за пускане на пазара и употреба на определени опасни химични вещества и препарати. Повече информация

Информация на интернет страницата на ЕСНА

Текущи публични консултации по предложения за въвеждане на ограничения

ново Текуща публична консултация относно предложение за ограничение на канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества в тркстилни изделия и дрехи за потребителска употреба, в съответствие с REACH.

В таблицата има линк към web-формата за предоставяне на коментари на Европейската агенция по химикали (ЕСНА). Комитетите към ЕСНА (Комитета за оценка на риска (RAC) и Комитета за социално-икономически анализ (SEAC)) няма да вземат предвид коментарите, получени след крайния срок, при изготвяне на тяхното становище.

Списък с намеренията за въвеждане на ограничения по отношение на определени вещества, публикуван на интернет страницата на ЕСНА.

Приети становища по предложения за ограничаване (на сайта на ЕСНА)

На интернет страницата на ЕСНА е публикуван Компендиум с аналитичните методи за целите на контрола на въведените ограничения в Приложение ХVІІ на REACH. В документа са описани над 100 аналитични метода, които контролните органи могат да използват за проверка на съответствието с въведените ограничения. Полезен е и за компаниите, които са обект на проверка.