Категории
Превантивна дейност

Указания за процедиране по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие на ПУП при действащ ОУП на територията

Ново! 

Указания за процедиране по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие на Подробни устройствени планове при действащ Общ устройствен план на територията, за който е налично становище по екологична оценка за съгласуване в резултат на проведена процедура по екологична оценка и ОС (писмо с изх. № 05-08-1947/11.04.2016 г.)