Категории
Превантивна дейност

Указания за необходимата информация, която да се включва в документацията по ЕО на проекти на нови и изменения на ОУП/ИОУП на общините и ПУП/ИПУП

Указания за необходимата информация, която да се включва в документацията по екологична оценка (ЕО) на проекти на нови и изменения на Общи устройствени планове (ОУП/ИОУП) на общините и Подробни устройствени планове (ПУП/ИПУП) във връзка с разпоредбите на чл. 104 от Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗИД на ЗООС, обн., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г.), отнасящи се за устройственото планиране на предприятия с нисък и висок рисков потенциал (писмо с изх. № 05-08-6523/12.10.2015 г.)