Категории
Превантивна дейност

Указания относно определяне на обхвата и съдържанието на докладите за ОВОС и ЕО

Указания относно определяне на обхвата и съдържанието на докладите за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО), изпратени до директорите на РИОСВ с писмо с изх. № 05-08-2757/28.04.2014 г.