Категории
Превантивна дейност

Методически указания за практическо прилагане на изискванията на нормативната уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърни генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи

Указанията са изпратени до директорите на РИОСВ с писмо на МОСВ с изх.№ 05-08-1024/11.02.2010г.