Категории
Превантивна дейност

Указания във връзка с изменения на Наредбата за ОВОС, Наредбата за ЕО, Наредбата за ОС

Указания във връзка с изменения на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони (Наредбата за ОС),  обн. ДВ, бр. 94/30.11.2012 г. (писмо с изх. № 26-00-3564/16.01.2013 г.)