Категории
Превантивна дейност

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС)

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС)

Ново Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Законът е разработен във връзка с необходимостта от транспониране на Директива (ЕС) 2017/2102 НА Европейския Парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Законът е разработен във връзка с необходимостта от въвеждане на мерки за прилагане на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 май 2017 година относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак и създаване на национална процедура за разрешаване на изключения съгласно член 2, параграф 3 от Регламент REACH.
С изменението и допълнението на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси се цели:

  • определяне на контролните правомощия на министъра на околната среда и водите във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2017/852, с изключение на мерките за прилагане на разпоредбите, свързани с опазване на човешкото здраве от въздействието на живак, живачни съединения и смеси на живака;
  • въвеждане на мерки и условия относно ограничения по отношение вноса на живак и смеси на живака; забрана на износа на някои продукти с добавен живак; употребата на живак в някои производствени процеси; нови видове употреба на живак в продукти и производствени процеси и употребата на живак в ръчен и дребномащабен добив на злато.
  • създаване на национална процедура за разрешаване на изключения от изисквания по Регламент REACH за определени химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия, когато е необходимо в интерес на отбраната. Създаването на национална процедура е продиктувано от необходимостта да се гарантират българските интереси в областта на отбраната като се отчетат спецификите на сектора и се намали тежестта върху отбранителната индустрия от прилагането на Регламента.