Категории
Превантивна дейност

Европейско законодателство

Директива (ЕС) 2017/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за измение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработка).
 
Делегирани директиви на Европейската комисия относно предоставяне на освобождаване от ограниченията за употреба на определени опасни вещества в ЕЕО (RoHS), които се транспонират в националното законодателство чрез Заповед на министъра на околната среда и водите:
 
Делегирана Директива (ЕС) 2017/1975 на Комисията от 7 август 2017 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с научния и техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС относно освобождаване от ограничение за кадмий в някои променящи цвета си светодиоди за използване в дисплейсни системи. Поправката на делегираната директива.
 
Делегирана директива (ЕС) 2017/1010 на Комисията от 13 март 2017 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС относно освобождаване от ограничението за употреба на олово в лагерни черупки и втулки за компресори с хладилен агент.
Делегирана директива (ЕС) 2017/1009 на Комисията от 13 март 2017 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС относно освобождаване от ограничението за употреба на кадмий и олово във филтърни стъкла и в стъкла за еталонни отразители.
Делегирана директива (ЕС) 2017/1011 на Комисията от 15 март 2017 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС относно освобождаване от ограничението за употреба на олово в прозрачни стъкла за приложение в оптиката.
 
  • Делегирана директива (ЕС) 2016/1028 на Комисията от 19 април 2016 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от ограничението за използване на олово в припои за електрически връзки със сензори за измерване на температурата в някои устройства.
  • Делегирана директива (ЕС) 2016/1029 на Комисията от 19 април 2016 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за кадмиеви аноди в клетки на Херш за определени кислородни датчици, използвани в промишлените прибори за контрол и управление.
 Делегирана директива (ЕС) 2016/585 на Комисията от 12 февруари 2016 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване на оловото, кадмия, шествалентния хром и полибромираните дифенилови етери (PBDE) от съответното ограничение по отношение на резервни части, взети обратно от и използвани за ремонт или обновяване на медицински изделия или електронни микроскопи.
Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Комисията от 31 март 2015 г. за изменение на Приложение ІІ към Директива 2011/65/ЕС по отношение на списъка на ограничените вещества.
 
2 (две) Делегирани директиви (ЕС) 2015/573 и (ЕС) 2015/574 на Комисията от 30 януари 2015 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Приложение ІV към Директива 2011/65/ЕС по отношение на освобождаване от ограничението за използване на олово и живак в специфично ЕЕО.
 
8 (осем) Делегирани директиви на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение ІІІ и приложение IV към Директива 2011/65/ЕС.
 
16 (шестнадесет) Делегирани директиви на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение ІІІ и приложение IV към Директива 2011/65/ЕС.
 
Делегирана директива 2012/51/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба на кадмий.
 
Делегирана директива 2012/50/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба на олово.