Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство