Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година

Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 и Решение № 529/2013/ЕС


https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj?locale=bg