Конвенционални горива, биогорива и енергия за транспорта

 

Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта

Наредбата е разработена в изпълнение на чл. 5 т. 5 от Закона за ограничаване изменението на климата, както и в съответствие с т. 172 от Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Наредбата въвежда изискванията на Директива (EС) 2015/652 на Съвета от 20 април 2015 година за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива относно задължението доставчиците на горива и енергия за транспорта да намалят възможно най-плавно емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните горива и енергия с 6% до 2020 г.

С наредбата се доразвиват вече съществуващите разпоредби на чл. 64-66 от ЗОИК, без да се въвеждат нови задължения за доставчиците на горива и енергия за транспорта.

С оглед максимално опростяване на докладването и улесняване на бизнеса, формулярът е общ за двете докладвания по чл. 64, съответно алинеи 3 и 4 от ЗОИК, като се намалява броят на задължителните докладвания чрез обединяването им в едно.

Предвидено е облекчение за малките и средни предприятия, като за произход на горивата и място на закупуване те докладват само „от ЕС“ или „извън ЕС“.

Пълният текст на Наредбата за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта може да видите тук

Методика за определяне на интензитета на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата и енергията от небиологичен произход за транспорта може да видите тук.

Формуляр за докладване към чл. 3 и 4 от Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта тук.

Въпроси и отговори относно прилагането на Директива на Съвета (ЕС) 2015/652 и член 7а от Директива 98/70/EC. BG/EN

 

Наредба за определяне на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса

Разработването на Наредбата за определяне на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса е свързано с поетите ангажименти на страната да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на доставените горива и енергия. Това намаление може да се постигне преди всичко чрез смесване на конвенционалните горива с биогорива и при производството на топлинна и електрическа енергия от течни горива от биомаса, отговарящи на критериите за устойчивост.

Наредбата има следните цели:

  • определяне на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса;
  • условията и реда за набиране и предоставяне на информация от икономическите оператори, включително за мерките взети за защита на почвите, водите, въздуха;
  • одобрението на схеми за сертифициране и на сертифициращи органи;
  • извършване на одит за съответствие на биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост;
  • издаване на сертификатите за съответствие.

За изпълнение на тези цели се  въвежда  задължително докладване от производителите и вносителите на биогорива и течни горива от биомаса (икономически оператори) на интензитета на парниковите газове на доставените от тях на територията на страната биогорива и течни горива от биомаса през предходната година и съответствието им с критериите за устойчивост.

Пълният текст на Наредбата за определяне на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса може да видите тук.

Методика за изчисляване на намалението на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата и на течните горива от биомаса можете да видите тук.

Пълен доклад относно разработка на тема „Проучване на възможностите и перспективите за  производство и потребление на биогорива от първо, второ и трето  поколение за нуждите на транспорта“ можете да намерите тук.