Категории
Климат

Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива, алтернативни горива и енергия за транспорта

Наредбата е разработена в изпълнение на чл. 5 т. 5 от Закона за ограничаване изменението на климата, както и в съответствие с т. 172 от Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Наредбата е изменена и допълнена през 2021 г.

Наредбата въвежда изискванията на Директива (EС) 2015/652 на Съвета от 20 април 2015 година за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива относно задължението доставчиците на горива и енергия за транспорта да намалят възможно най-плавно емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните горива и енергия с 6% до 2020 г.

С наредбата се доразвиват вече съществуващите разпоредби на чл. 64-66 от ЗОИК, без да се въвеждат нови задължения за доставчиците на горива и енергия за транспорта.

С оглед максимално опростяване на докладването и улесняване на бизнеса, формулярът е общ за двете докладвания по чл. 64, съответно алинеи 3 и 4 от ЗОИК, като се намалява броят на задължителните докладвания чрез обединяването им в едно.

Предвидено е облекчение за малките и средни предприятия, като за произход на горивата и място на закупуване те докладват само „от ЕС“ или „извън ЕС“.