Адаптация

 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Министерство на околната среда и водите е в процес на изпълнение на проект „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие“.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Основни цели на проекта са да очертае стратегическата рамка и приоритетни направления за адаптация към изменението на климата на национално и секторно равнище в периода до 2030 г., да дефинира възможни мерки за намаляване уязвимостта на страната от климатичните промени и за подобряване капацитета за адаптиране на природните, социалните и икономическите системи към неизбежните и проявяващи се с по-силен интензитет въздействия от изменението на климата.

 Общата стойност на проекта е в размер на 3 176 333.70 лв, финансиран от Европейския социален фонд.