Адаптация

 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

 

С Решение № 621 от 25.10.2019 г. на Министерски съвет беше одобрена Националната стратегия и План за действие за адаптиране към изменението на климата на Република България.

Целта на Стратегията е да служи като референтен документ, определящ рамка за действия за адаптиране към изменението на климата  и приоритетни направления до 2030 г.