Категории
Климат

Първи междинен отчет на Национална стратегия за адаптация към изменение на климата и План за действие