Категории
Климат

Наредба за определяне на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса

Разработването на Наредбата за определяне на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса (изменена и допълнена с ПМС № 14 от 25.01.2019 г., обнародвано в ДВ, бр. 10, от дата 1.2.2019 г.)  е свързано с поетите ангажименти на страната да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на доставените горива и енергия. Това намаление може да се постигне преди всичко чрез смесване на конвенционалните горива с биогорива и при производството на топлинна и електрическа енергия от течни горива от биомаса, отговарящи на критериите за устойчивост.

Наредбата има следните цели:

  • определяне на критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса;
  • условията и реда за набиране и предоставяне на информация от икономическите оператори, включително за мерките взети за защита на почвите, водите, въздуха;
  • правила за докладване на временните средни стойности на предвижданите емисии на парникови газове (ЕПГ), вследствие на непреките промени в земеползването и на спазване на критериите за устойчивост от доброволните схеми и принципи на взаимно признаване;
  • задължения за докладване на потреблението на биогорива от ново поколение и предотвратяване на умишлено модифициране на отпадъците, от които се произвежда то;
  • одобрение на доброволни схеми за сертифициране и на сертифициращи органи;
  • извършване на одит за съответствие на биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост;
  • издаване на сертификати за съответствие.

За изпълнение на тези цели се  въвежда  задължително докладване от производителите и вносителите на биогорива и течни горива от биомаса (икономически оператори) на интензитета на парниковите газове на доставените от тях на територията на страната биогорива и течни горива от биомаса през предходната година и съответствието им с критериите за устойчивост.