Конкурс за длъжността Заместник главен директор на главна дирекция в Главна дирекция "Оперативна програма"Околна среда"

Start date
01 Jun 2022
End date
13 Jun 2022 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

·      Планира, ръководи и анализира работата на отдели „Програмиране и планиране“, „Оценка на проекти и договаряне“, „Координация, комуникация и техническа помощ“, като контролира изпълнението на дейностите и изготвянето на документи, свързани с дейността на ГД ОПОС;

·      Координира и контролира дейностите, свързани с подготовка на стратегически документи и анализи, въз основа на които да бъдат определени приоритетите и целите на оперативната програма и на необходимите инвестиции в областта на околната среда;

·      Координира и контролира процеса на разработване на оперативна програма в сектор „околна среда“ за съответния програмен период на Кохезионната политика на ЕС;

·      Координира и контролира дейностите, свързани с определяне на тематичните цели/цели на политиката, инвестиционните приоритети/специфичните цели, приоритетните оси/приоритети и видовете допустими за финансиране дейности по оперативната програма и съответните показатели/индикатори за изпълнение/краен продукт и резултат;

·      Координира и контролира дейностите, свързани с изготвяне на покани за участие в процедури чрез директно предоставяне и обяви за откриване на процедури чрез подбор на проекти, в т.ч. и насоки за кандидатстване за всяка отделна процедура;

·      Координира и контролира дейностите, свързани с изготвянето на документи, съпътстващи оперативната програма и необходими за нейното изпълнение, включително индикативни годишни работни програми и критерии за избор на проекти, както и стратегически план за целите на приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ на ОПОС 2014-2020 г.;

·      Координира и контролира процесите, свързани с извършването на оценка на проектни предложения за съответствие с методологиите и критериите за оценка по процедури за предоставяне на БФП, в т.ч. на оценка на проектите по смисъла на чл.100 от Регламент (ЕС) №1303/2013 г. до финалното им одобрение/неодобрение от страна на ЕК;

·      Координира и контролира дейностите, свързани с подготовка на документация за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и допълнителни споразумения към тях, както и издаване на заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и техните изменения;

·      Съгласува подготвените от отдел ОПД актове на ръководителя на управляващия орган на ОПОС за отказ от предоставяне на БФП, актове за прекратяване на производства по отношение на конкретен бенефициент, съобразно сроковете и процедурите по ОПОС;

·      Координира и контролира процесите, свързани с изпълнението и управлението на приоритетна ос „Техническа помощ“ на ОПОС;

·      Координира и контролира дейностите на дирекцията във връзка с функциите ? на секретариат на Комитета за наблюдение на ОПОС;

·      Координира и контролира дейностите, свързани с комуникацията при одитни и други проверки с проверяващи органи, в това число подготовката и предоставянето на информация/документи, свързани с извършваните проверки;

·      Координира и контролира дейностите, свързани с популяризиране на ОПОС, вътрешната и външната комуникация на ГД ОПОС;

·      Координира и контролира всички административни функции на дирекцията и изпълнението на дейностите, свързани с организационно развитие и управление на човешките ресурси в рамките на ГД ОПОС;

·      Участва в процеса на преговори за ОПОС с компетентните структури на ЕК.

 

Основна заплата определена за длъжността заместник главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ е в размер до 4100 (четири хиляди и сто) лева.

            Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.  

   Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Магистър
Минимален професионален опит:
6 година/години
Ранг/Специфично наименование:
I младши
Специфични изисквания за длъжността
• необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

-                     необходимо е кандидатите да притежават висше образование, образователно-квалификационна степен: магистър в област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки“;

-                      българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване  за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

-                     познаване на българското и европейското законодателство в областта на управлението и изпълнението на програми и проекти, финансирани от фондовете ЕС;

-                     познаване на законодателството в областта на обществените поръчки;

-                     владеене на английски език.

Минимален размер на основната заплата:
1610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Концепция за стратегическо управление
  „Предизвикателства пред процеса на планиране в сектор „Околна среда“ за периода 2021-2027 г. в светлината на Многогодишната финансова рамка на ЕК 2021-2027“
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   13 Jun 2022 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите.

Approved candidates

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 1. Станислав Илиев
 2. Ирина Кьосева
 3. Галина Симеонова
 4. Нина Стоименова

Въз основа на Решение № 101/27.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите във връзка с подадена жалба с вх. № Ж-148/23.06.2022 г. от Георги Марков, същият се допуска до втория етап от конкурсната процедура - представяне и защита на концепция по зададена тема. 

 

Посочените допуснати кандидати, трябва да се явят за втората част от провеждането на конкурсната процедура – представяне и защита на концепция за стратегическо управление по зададена тема в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22,  в 10:00 часа на 01.07.2022 г.

 

Необходимо е кандидатите да подготвят и представят:

 1. Разработената от тях концепция на хартиен носител – 1 брой;
 2. Презентация на концепцията на Power Point.

Представянето и защитата на разработената концепция за стратегическо управление по зададената тема следва да бъде в рамките на 10 минути.

           

            Кандидатите, постигнали резултат над минималния, ще бъдат уведомени писмено за допускането им до интервю на посочената от тях електронна поща, за датата, мястото и часа на провеждането му.

 

 1. Система за определяне на резултатите

            Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взе решение за методика/система за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно представил и защитил разработената концепция, както следва:

 1. Представената концепция и нейната защита от кандидата се оценява въз основа на система от критерии, като следва:
 • Лична мотивация на кандидата;
 • Съответствие на вижданията за стратегическо управление на дирекцията съгласно планираните цели и заложени резултати на програмата;
 • Обоснованост и изчерпателност на вижданията за управление;
 • Приложимост на предложенията за ефективно изпълнение на дейността;
 • Езикова компетентност и презентационни умения.

Защитата на концепция за стратегическо управление се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността.

Защитата включва въпроси, свързани с  устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.

     Оценката се извършва по гореизброената група от критерии, спрямо които ще бъдат оценявани представените концепции. За всяка група критерии ще бъде дадена оценка по 5-степенна скала (от 1 до 5), а именно: 1-слабо; 2-незадоволително; 3-добре;  4-много добре; 5-отлично. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

                   Всеки член на конкурсната комисия преценява резултатите от представянето и защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

 1. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно представил и защитил концепцията е добър 4.00, преди умножаването с определения коефициент.
 2. Кандидатите, постигнали над минималния резултат, се уведомяват писмено на посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.
 3. Определя се време за представяне и защита на концепцията - 10 минути.

     Полученият резултат от представянето и защитата на концепцията се трансформира в балова оценка като се умножи по коефициент 3 (три).

 

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до III етап от конкурсната процедура – интервю.

Критериите са следните:

 1. Стратегическа компетентност;
 2. Лидерска компетентност;
 3. Управленска компетентност;
 4. Ориентация към резултати;
 5. Компетентност за преговори и убеждаване
 6. Работа в екип;
 7. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 8. Дигитална компетентност;
 9. Други – по решение на конкурсната комисия.

 

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за  длъжности определени в категорията висши държавни служители.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична стойност от оценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична стойност от оценките на членовете на конкурсната комисия.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто и се допуска до класиране е 4.

Полученият резултат от провеждането на интервюто се трансформира в балова оценка като се умножи по коефициент 5 (пет).

 

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

Declined candidates

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане

 1. Георги Марков

Представените документи не доказват притежаването на минимално изискуемия професионален опит в осъществяване на функциите на длъжността съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

  Въз основа на Решение № 101/27.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите във връзка с подадена жалба с вх. № Ж-148/23.06.2022 г. от Георги Марков, няма недопуснати кандидати.