Конкурс за длъжността Главен директор на главна дирекция в Главна дирекция "Оперативна програма"Околна среда"

Start date
01 Jun 2022
End date
13 Jun 2022 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

·      Планира, организира, ръководи и контролира работата на ГД ОПОС в изпълнение на стратегическите и оперативни цели на ОПОС;

·      Организира и ръководи процесите, свързани разработване на оперативна програма в сектор „околна среда“ за съответния програмен период на Кохезионната политика на ЕС;

·      Организира и ръководи дейностите, свързани с подготовка на стратегически документи и анализи, въз основа на които да бъдат определени приоритетите и целите на оперативната програма и на необходимите инвестиции в областта на околната среда;

·      Организира и ръководи дейностите, свързани с определянето на тематичните цели/цели на политиката, инвестиционните приоритети/специфичните цели, приоритетните оси/ приоритетите и видовете допустими за финансиране дейности по оперативната програма и съответните показатели/индикатори за изпълнение/краен продукт и резултат;

·      Ръководи дейностите по подготовка, координация, съгласуване с други програмни документи и извършване на оценки на оперативната за съответния програмен период;

·      Ръководи дейностите, свързани с подготовка на поканите за участие в процедури чрез директно предоставяне и обявите за откриване на процедури чрез подбор на проекти, в т.ч. и насоки за кандидатстване за всяка отделна процедура;

·      Ръководи процеса на оценка на проектни предложения за съответствие с методологиите и критериите за оценка по процедури за предоставяне на БФП, в т.ч. на оценка на проектите по смисъла на чл.100 от Регламент (ЕС) №1303/2013 г. до финалното им одобрение/неодобрение от страна на ЕК;

·      Ръководи процесите, свързани с договарянето по ОПОС, сключването на административни договори и издаването на заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и техните изменения;

·      Ръководи дейностите на ГД ОПОС във връзка с функциите ? на секретариат на Комитета за наблюдение на ОПОС.

Ръководи всички административни функции на ГД ОПОС, дейностите, свързани с управлението на човешките ресурси, вътрешната комуникация, популяризирането на оперативната програма и управлението на бюджетните линии по приоритетна ос „Техническа помощ“ на ОПОС;

·      Ръководи дейностите, свързани с осъществяването на мониторинг и наблюдение на изпълнението на проектите по ОПОС, извършването на верификация на разходи по проектите, анализ и обобщаване на информация за напредъка на ниво проект.

·      Ръководи процесите, свързани с финансово управление на програмата, осчетоводяване, сертификация и плащания съобразно приложимото национално и европейско законодателство, както и финансовото прогнозиране и планиране на програмата;

·      Ръководи и контролира процеса на изготвяне на годишен доклад за изпълнение на ОПОС за одобрение от Комитета за наблюдение и на Европейската комисия;

·      Контролира изпълнението на финансовите инструменти по ОПОС 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на подписани финансови споразумения за финансови инструменти;

·      Ръководи процеса на осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на проведени от бенефициентите по ОПОС обществени поръчки и процедури за избор на изпълнители;

·      Ръководи провеждането на процедури за определяне и налагане на финансови корекции в случаите на установени нарушения при избора на изпълнител и/или изпълнение на сключения договор;

·      Ръководи процесите, свързани с администриране на нередности, сигнали за нередности и/или регистриране на нередности, вкл. измами;

·      Ръководи дейностите, свързани с подготовката на правни становища и отговори по постъпили жалби и възражения от бенефициенти на ОПОС;

·      Планира и анализира работата на служителите на дирекцията, като контролира управлението на всички процеси, които се изпълняват в рамките на ГД ОПОС;

·      Осигурява необходимата организация при одитни и други проверки с проверяващи органи, като контролира подготовката и предоставянето на информация/документи, свързани с извършваните проверки;

·      Инициира предприемане на необходимите превантивни и коригиращи действия, в резултат на заключенията и препоръките от одитни доклади и от доклади от проверки на място на одитиращи и проверяващи институции;

·      Инициира и проследява изготвянето на становища, експертни оценки, анализи, решения, писмени предложения и други, свързани с работата на дирекцията;

·      Инициира и ръководи връзките на МОСВ с бенефициенти и други заинтересовани организации и ведомства с цел добра организация и постигане на максимален резултат от изпълнението на ОПОС и нейните приоритети и мерки;

·      Координира връзките на МОСВ с Европейската комисия  във връзка с идентифициране, подготовка, управление, мониторинг и оценка на приоритети и мерки в рамките на ОПОС;

·      Участва, на съответното ниво, в междуведомствени работни групи, свързани с програмирането по програми и фондове на Европейския съюз, предоставящи финансова помощ за сектор „околна среда“;

·      Участва в процеса на преговори за ОПОС с компетентните структури на ЕК;

·      Поддържа необходимата информация за адекватна „одитна пътека“ и предоставя за достъп на всички одитиращи и контролиращи органи;

·      Участва в процеса по приключване на програмния период;

·      Подава сигнали до лицето/лицата по нередности, в случай на съмнение за нередност.

 
   Размерът на основна заплата определена за длъжността главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ е в размер до 4300 (четири хиляди и триста) лева.

 

 Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението. 

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Изискана минимална степен на завършено образование:
Магистър
Минимален професионален опит:
7 година/години
Ранг/Специфично наименование:
V старши
Специфични изисквания за длъжността
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
Допълнителни умения и квалификации:

-            необходимо е кандидатите да притежават висше образование, образователно-квалификационна степен: магистър в област на висшето образование: „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“;

-             българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване  за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

-            познаване на българското и европейското законодателство в областта на управлението и изпълнението на програми и проекти, финансирани от фондовете на ЕС;

-            владеене на английски език.

Минимален размер на основната заплата:
1785 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Концепция за стратегическо управление
  „Стратегическо планиране и управление на процесите по изпълнение на оперативна програма „Околна среда“
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   13 Jun 2022 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Списъците на допуснатите  и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Approved candidates

Име, презиме, фамилия на кандидата

 1. Катя Дойчевска
 2. Ирина Кьосева
 3. Галина Симеонова
 4. Нина Стоименова
 5. Гергана Грозданова - Джойкева

 

Въз основа на Решение № 102/27.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите във връзка с подадена жалба с вх. № Ж-147/23.06.2022 г. от Георги Марков, същият се допуска до втория етап от конкурсната процедура - представяне и защита на концепция по зададена тема.

Посочените допуснати кандидати, трябва да се явят за втората част от провеждането на конкурсната процедура – представяне и защита на концепция за стратегическо управление по зададена тема в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22,  в 14:00 часа на 01.07.2022 г.

 

Необходимо е кандидатите да подготвят и представят:

 1. Разработената от тях концепция на хартиен носител – 1 брой;
 2. Презентация на концепцията на Power Point.

Представянето и защитата на разработената концепция за стратегическо управление по зададената тема следва да бъде в рамките на 10 минути.

 Кандидатите, постигнали резултат над минималния, ще бъдат уведомени писмено за допускането им до интервю на посочената от тях електронна поща, за датата, мястото и часа на провеждането му.

 1. Система за определяне на резултатите

            Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взе решение за методика/система за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно представил и защитил разработената концепция, както следва:

 1. Представената концепция и нейната защита от кандидата се оценява въз основа на система от критерии, като следва:
 • Лична мотивация на кандидата;
 • Съответствие на вижданията за стратегическо управление на дирекцията съгласно планираните цели и заложени резултати на програмата;
 • Обоснованост и изчерпателност на вижданията за управление;
 • Приложимост на предложенията за ефективно изпълнение на дейността;
 • Езикова компетентност и презентационни умения.

Защитата на концепция за стратегическо управление се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността.

Защитата включва въпроси, свързани с  устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.

     Оценката се извършва по гореизброената група от критерии, спрямо които ще бъдат оценявани представените концепции. За всяка група критерии ще бъде дадена оценка по 5-степенна скала (от 1 до 5), а именно: 1-слабо; 2-незадоволително; 3-добре;  4-много добре; 5-отлично. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

                   Всеки член на конкурсната комисия преценява резултатите от представянето и защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.

 1. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно представил и защитил концепцията е добър 4.00, преди умножаването с определения коефициент.
 2. Кандидатите, постигнали над минималния резултат, се уведомяват писмено на посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.
 3. Определя се време за представяне и защита на концепцията - 10 минути.

     Полученият резултат от представянето и защитата на концепцията се трансформира в балова оценка като се умножи по коефициент 3 (три).

 

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до III етап от конкурсната процедура – интервю.

Критериите са следните:

 1. Стратегическа компетентност;
 2. Лидерска компетентност;
 3. Управленска компетентност;
 4. Ориентация към резултати;
 5. Компетентност за преговори и убеждаване
 6. Работа в екип;
 7. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 8. Дигитална компетентност;
 9. Други – по решение на конкурсната комисия.

 

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за  длъжности определени в категорията висши държавни служители.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична стойност от оценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична стойност от оценките на членовете на конкурсната комисия.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто и се допуска до класиране е 4.

Полученият резултат от провеждането на интервюто се трансформира в балова оценка като се умножи по коефициент 5 (пет).

 

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

 

 

Declined candidates
 1. Георги Марков

Представените документи не доказват притежаването на минимално изискуемия професионален опит в осъществяване на функциите на длъжността съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

 Въз основа на Решение № 102/27.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите във връзка с подадена жалба с вх. № Ж-147/23.06.2022 г. от Георги Марков, няма недопуснати кандидати.