Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Международни програми и проекти", Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество"

Start date
22 Jun 2022
End date
04 Jul 2022 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Отговорностите и задълженията на служителя са свързани с дейности за изпълнение на Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство 2014-2021 и други програми:

Задачи на ниво програма:

·      Участва в изготвянето на системи и процедури за управление и работа по програмите;

·       Извършва оценка на риска на ниво програма, препоръчва мерки и изготвя планове за смекчаване на риска;

·      Участва в подготовката и измененията на договори за предоставяне на безвъзмездна помощ, в т.ч. вписвания в регистъра за минимални помощи;

·      Участва в изготвяне и актуализация на указания за изпълнение на проекти и процедурите по програмата;

·      Извършва дейности по управлението на програмата, както и по подготовката и изпълнението на договори и стратегически проекти по програмите;

·      Изготвя доклади за напредък;

·      Участва в организирането и поддръжката на архив на програмата, архивирането на документи и електронни документи и осигурява подходяща одитна следа при изпълнение на задълженията си;

·      Докладва за нередности съгласно процедурата за работа по програмата;

·      Предоставя информация и осигурява достъп на одитиращи и контролни органи до съхраняваната в отдела документация при извършването на проверки на място и одити;

·      Проследява изпълнението на препоръките на одитиращи и контролни органи;

·      Извършва координация и демаркация с други програми, проверки за двойно финансиране;

Задачи на ниво проект ( за проекти, в чийто подбор експертът не е участвал):

·        Текущо следи изпълнението на проектите, съгласно сключения договор за безвъзмездно финансиране. При необходимост предлага корективни действия;

·        Техническа верификация на резултатите от проекта;

·        Извършва оценка на риска на ниво проект. Препоръчва мерки и изготвя планове за смекчаване на риска;

·        Изготвя извадки и участва в съставянето на годишен план за проверки на място въз основа на индивидуалната оценка на риска на проектите;

·        Извършва проверки на място въз основа на одобрен годишен план и внезапни проверки по нареждане от прекия ръководител, изготвя доклади и препоръки към бенефициентите и проследява за изпълнението на препоръките;

·        Планира и участва в дейности за публичност и двустранни отношения; Извършва последващ контрол на проектите;

Други задачи от компетентността на отдела:

·            Участва в работата на Национално звено за контакт по програма LIFE, в т.ч. изготвяне и съгласуване на национални позиции и становища, информационни дни, разпространение на резултатите, проверки по сигнали, подготовка на писма за подкрепа;

·           Участие в преговорите по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество -втори кохезионен принос, чрез изготвяне на становища, подготовка на тематични приоритети и други документи в изпълнение на функционалните задължения;

·           При необходимост оказва методическа помощ на бенефициенти в системата на МОСВ за подготовката и изпълнението на проекти;

·           Участва в работни групи за програмиране и мониторингови комитети на  програми, по които МОСВ не е управляващ орган или междинно звено;

·           Изготвя доклади, становища, експертни оценки, анализи, решения, писмени предложения, справки, информации и други, по компетентност, свързани с работата на отдела;

·           Други задачи, поставени от прекия ръководител във връзка с дейността на отдела, непротиворечащи на ЗДСл.
            Размерът на основната заплата за длъжността е до 1548 (хиляда петстотин четиридесет и осем) лева.

            Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

 

   Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

 

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
4 година/години
Ранг/Специфично наименование:
III младши
Специфични изисквания за длъжността
• необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

·         необходимо е кандидатите да притежават образование в област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“;

·       българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване  за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;

Минимален размер на основната заплата:
1257 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   04 Jul 2022 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

·           Документите  може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·      с входящ номер и дата се регистрират  в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

Approved candidates

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 1. Диляна Жавова
 2. Боряна Любенова

 

Посочените допуснати кандидати, трябва да се явят за втората част от конкурсната процедура (решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност) на 02.08.2022 г. от 13:30 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

                  Кандидатите, постигнали резултат над минималния, ще бъдат уведомени писмено за допускането им до интервю на посочената от тях електронна поща, като то ще се проведе на 03.08.2022 г. от 11:30 часа, в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

           

  Нормативни документи:

 1. Регламент за изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 - 2021 г. и неговите анекси;
 2. Програмно споразумение и Адендуми към програмното споразумение по програма Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП);
 3. Система за управление и контрол - Версия 3/3.08.2021 г. по програма ООСКП;
 4. Ръководство за изпълнение на проекти по програма ООСКП;
 5. Регламент (ЕС) 2021/783 на европейския парламент и на съвета от 29 април 2021 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013 (текст от значение за ЕИП);
 6. Многогодишна работна програма за изпълнение на програма LIFE за периода 2021-2024;
 7. Закон за държавния служител;
 8. Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите.

                 

 

 1. Система за определяне на резултатите

 

            На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

            До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до пет (5) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.  Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

Време за решаване на теста - 60 минути.

           Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до III етап от конкурсната процедура – интервю.

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност;
 8. Умения за работа в международна среда.
 9. Други – по решение на конкурсната комисия.

 

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 5 (пет).

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

Declined candidates

Няма недопуснати до конкурса кандидати.