Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Координация по въпросите на Европейския съюз", Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество"

Start date
22 Jun 2022
End date
04 Jul 2022 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

·        Участие в разработването на проекти на нормативни актове в областта на околната среда;

·        Проверка на съответствието на разработваните нормативни актове с изискванията на правото на ЕС;

·        Участие в подготовката на позиции по проекти на законодателни и други актове за заседанията на Съвета на Европейския съюз и спомагателните му органи – Корепер и работни групи към Съвета;

·        Информира, организира и координира съвместно с ресорните дирекции на отговорите по стартирали процедури за нарушения и получени запитвания в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС;

·        Координира участието на български експерти в работата на работните органи към Европейската комисия и Съвета на ЕС;

·        Участие в междуведомствени работни групи, свързани с постигането на целите и задачите, произтичащи от пълноправното членство в ЕС в сектор околна среда;

·        Изпълнение на други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител, директора или министъра и свързани с дейността на отдела или дирекцията.
            Размерът на основната заплата за длъжността е до 1582 (хиляда петстотин осемдесет и два) лева.

            Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

 

   Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
4 година/години
Ранг/Специфично наименование:
III младши
Специфични изисквания за длъжността
• необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

·         необходимо е кандидатите да притежават висшe образование с професионално направление“ Право“;

·         работа с MS Office, електронна поща и Internet;

·         владеене на английски език – писмено и говоримо;

·        познаване на българския координационен механизъм по въпросите на Европейския съюз.

·       българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване  за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата:
1257 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
  • Практически изпит
  • Интервю
Допълнителна информация за начина на провеждане:

- практическият изпит ще е по английски език

Място и срок за подаване на документи

- практическият изпит ще е по английски език

Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   04 Jul 2022 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

·           Документите  може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·      с входящ номер и дата се регистрират  в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

Approved candidates

Име, презиме, фамилия на кандидата

  1. Диляна Жавов
  2. Захари Янакиев
 

          

             Посочените допуснати кандидати, трябва да се явят за втората част от конкурсната процедура (практически изпит по английски език) на 02.08.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

             Кандидатите, постигнали резултат над минималния, ще бъдат уведомени писмено за допускането им до интервю на посочената от тях електронна поща, като то ще се проведе на 03.08.2022 г. от 10:00 часа, в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

 

 Система за определяне на резултатите

            Съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал практическия изпит по английски език, както следва:

 

  1. Конкурсната комисия прие петобалната /5/ система за оценяване, основаваща се на брой грешки.

   - Всеки един от текстовете за превод от български на английски и от английски на български език се оценява по отделно.

 

Брой грешки

Резултат от практически изпит в точки

Балова оценка

над 27 грешки и липса на елементи на превода

3

12

от 21 до 27

3,5

14

от 14 до 20

4

16

от 7 до 13

4,5

18

от 0 до 6

5

20

 

 2.      До участие в интервю се допускат кандидати, които са допуснали до двадесет /20/ грешки на практическия изпит, т. е. най-малко "4" точки. Максималният резултат е „5“ точки, т.е. 100 % пълни преводи на изпитните текстове. Полученият резултат се умножава по коефициент четири (4) и се формира балова оценка.

3. До интервю не се допуснат кандидати с балова оценка по-ниска от „16“.

4. Времето за провеждането на практическия изпит се определя на 90 минути.

 По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири).  Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 5 (пет).

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

Declined candidates

Няма недопуснати до конкурса кандидати.