Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Емисии и преносни процеси в атмосферата", Дирекция "Опазване чистотата на въздуха"

Start date
22 Jun 2022
End date
06 Jul 2022 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

·           Участва в дейностите във връзка с ежегодните инвентаризации на емисии на вредни вещества по Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния и Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО и тяхното докладване;

·         Участва в разработването и хармонизирането със законодателството на Европейския съюз (ЕС) на нормативни актове за норми за допустими емисии на вредни вещества от индустриални процеси, включително вещества, които нарушават озоновия слой, флуорирани парникови газове, летливи органични съединения, големи и средни горивни инсталации;

·           Участва в разработването и прилагането на нормативни документи, свързани с реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух;

·           Изготвя становища по постъпили сигнали, както и по други документи и писма, постъпващи в МОСВ и свързани със сектора, за който отговаря;

·           Участва в изготвянето на експертни становища по проекти за финансиране по програмите по околна среда, Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда и други, както и по сключени договори за двустранно сътрудничество;

·         Участва в подготовката на проекти за финансиране по фондове и програми на Европейския съюз, включени в Оперативна  програма „Околна среда“;

·           Оказва методическа помощ на Изпълнителната агенция по околната среда и регионалните инспекции по околната среда и водите;

·           Участва в контролни проверки;

·           Изпълнява други задачи от текущ характер, възложени от началника на отдел, директора, ресорния заместник-министър или министъра, свързани с дейността на дирекцията.
Основна заплата определена за длъжността „младши експерт“ е в размер до 1019 (хиляда и деветнадесет) лева.

            Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.  

   Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Изискана минимална степен на завършено образование:
Професионален бакалавър
Минимален професионален опит:
0 година/години
Ранг/Специфично наименование:
V младши
Специфични изисквания за длъжността
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

·                   необходимо е кандидатите да притежават образование в една от следните области на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“;

·                     компютърни умения - Microsoft Offce, Internet, ползване на други специализирани информационни системи в областта на околната среда;

·                     българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване  за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;

·                     владеене на английски език (писмено и говоримо) - задължително владеене на добро ниво.

Минимален размер на основната заплата:
900 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   06 Jul 2022 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

 Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

·           Документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

 Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

Approved candidates

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 1. Катерина Чавдарова Колева
 2. Калоян Николаев Фудуров

 

Посочените допуснати кандидати, трябва да се явят за втората част от конкурсната процедура (решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност) на 21.07.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

                  Кандидатите, постигнали резултат над минималния, ще бъдат уведомени писмено за допускането им до интервю на посочената от тях електронна поща, като то ще се проведе на 21.07.2022 г. от 14:00 часа, в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

           

  Нормативни документи:

-  Закон за опазване на околната среда;
-    Закон за чистотата на атмосферния въздух;
-    Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006;

-    Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно вещества, които нарушават озоновия слой;
-    Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации;
-    Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации;
-    Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации.

- Закон за държавния служител;

- Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите.       

 

 1. Система за определяне на резултатите

 

            На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

            Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

            До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до четири (4) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.  Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

            Време за решаване на теста - 60 минути.

            Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до III етап от конкурсната процедура – интервю.

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност;
 8. Умения за работа в международна среда.
 9. Други – по решение на конкурсната комисия.

 

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

Declined candidates

Няма недопуснати до конкурса кандидати.