Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Натура 2000 и защитени територии", Дирекция "Национална служба за защита на природата"

Start date
16 Oct 2020
End date
30 Oct 2020 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

·           Разработва процедури и структуриран подход за координацията на работата със заинтересованите страни;

·           Дава насоки и методически указания;

·           Планира, организира, контролира и координира работата по планиране/ актуализация/ изпълнение на мерките от Националната информационна и комуникационна стратегия, заложени с НПРД;

·           Осигурява информационния обмен със заинтересованите страни;

·           Организира, координира и следи за обмена и обобщаването на информация между НПРД и заинтересованите страни;

·           Изготвя текущи доклади за напредъка на работата по изготвяне/актуализиране/изпълнение на НПРД;

·           Поддържа и актуализира база данни с текущи въпроси и събития, касаещи работата със заинтересованите страни;

·           Координира организирането и провеждането на работни срещи и консултации със заинтересовани страни;

·           Разработва стратегия за работа със заинтересованите страни;

·           Участва в разработването и актуализацията на НПРД;

·           Участва в изготвянето на необходимите доклади относно изпълнението на НПРД пред ЕК;

·           Проследява и отчита изпълнението на дейностите на НПРД във връзка със заинтересованите страни на тримесечие;

·           Води строга отчетност за напредъка на дейностите и представя ежемесечни, тримесечни и годишни отчети;

·           Извършва и други дейности във връзка изпълнението на НПРД.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
2 година/години
Ранг/Специфично наименование:
IV младши
Специфични изисквания за длъжността
• необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

·        кандидатите притежаващи образование в следните области на висшето образование и професионални направления: „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“, „Администрация и управление“, „Право“; „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Биологически науки“, ще имат предимство.

·         компютърни умения – Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани

·         информационни системи в областта на биоразнообразието;

·         отлично владеене на английски език;

·         отлични комуникативни умения;

·         отлични умения за работа в екип и динамична среда.

Минимален размер на основната заплата:
610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгина Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   30 Oct 2020 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Основна заплата определена за длъжността „старши експерт“ е в размер до 1092 (хиляда деветдесет и два) лева. Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.  

   Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Approved candidates

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме, фамилия на кандидата

 1. Благовест Ганчев Илиев
 2. Данаил Георгиев Андреев
 3. Илиян Свиленов Коцев

              Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 17.11.2020 г. в 13:00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

за провеждане на втората част от конкурса – решаване на тест.

            Всички кандидати допуснати до интервю ще бъдат уведомени на посочената от тях електронна поща за датата и часа на провеждането му.

 

Необходимо е кандидатите да носят маска или друг вид предпазно средство. 

 1. Нормативна документи:
 • Директива 2009/147/ЕО на европейския парламент и на съвета относно опазването на дивите птици;
 • Директива на съвета № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
  •    Стратегията „Европа 2020“;
  •    Закон за биологичното разнообразие;
  •    Закон за опазване на околната среда;
  •    Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони;
  •    Наредби за прилагане на законите, както и вътрешни правилници и процедури;
  •    Национална информационна и комуникационна стратегия (НИКС);
  •    Национална приоритетна рамка за действие Натура 2000 (НПРД);
  •    Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
  •    Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета;
  •    ПМС № 107 от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.;
  •    ПМС № 118 от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм;
  •    ПМС № 119 от 20.05.2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020 г.;
  •    ПМС № 5 от 18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г.;
 • Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 2. Система за определяне на резултатите

            Съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал теста, както следва:

 1. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.
 2. Определя време за решаване на теста – 60 минути.

 Въпросите от теста са от затворен тип и са петнадесет (15) на брой, като от посочените възможни отговори само един е верен. Кандидатите отбелязват с “Х” или „ограждат“ верния според тях отговор.

Не се допускат зачертаване и корекция на вече даден отговор – автоматично ще се счита за грешен.  

 1. Решаване на теста и неговото оценяване:

              Решените тестове ще се оценяват по петстепенна скала, по възходящ ред от 1 до 5, като за успешно издържал теста ще се счита този кандидат, който е отговорил правилно на минимум 10 от зададените въпроси. Тези кандидати ще бъдат оценени с оценка 4 и ще бъдат допуснати до участие в интервю.

            Кандидатите с повече от 10 правилни отговора ще бъдат оценени, като за всеки един верен отговор над 10 ще получат допълнително по 0,20 точки и така крайната максимална оценка за 15 верни отговора ще съответства на оценка 5.

      4. До участие в интервюто се допускат кандидатите, които са допуснали до пет (5) грешки – (10 верни отговора от общо 15). Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 15 от 15 възможни.

      5. Полученият резултат се трансформира в балова оценка, като се умножи по коефициент четири (4).

Кандидатите, постигнали резултат над минималния, се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервю.

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири).   

 Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 5 (пет).

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

 

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка  провеждането на втория етап от конкурсната процедура /решаване на тест/ за заемане на длъжността старши експерт в отдел "Натура 2000 и защитени територии", дирекция "Национална служба за защита на природата определен за провеждане на 17.11.2020 г. от 13:00 часа се отлага.

За новата дата и час на провеждане на втория етап от конкурсната процедура, допуснатите кандидати ще бъдат известени чрез публикация на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите и на посочената от тях електронна поща.

 

Declined candidates

Няма недопуснати до конкурса кандидати.