Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Натура 2000 и защитени територии", Дирекция "Национална служба за защита на природата"

Начална дата
16 октомври 2020
Крайна дата
30 октомври 2020 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

·           Разработва процедури и структуриран подход за координацията на работата със заинтересованите страни;

·           Дава насоки и методически указания;

·           Планира, организира, контролира и координира работата по планиране/ актуализация/ изпълнение на мерките от Националната информационна и комуникационна стратегия, заложени с НПРД;

·           Осигурява информационния обмен със заинтересованите страни;

·           Организира, координира и следи за обмена и обобщаването на информация между НПРД и заинтересованите страни;

·           Изготвя текущи доклади за напредъка на работата по изготвяне/актуализиране/изпълнение на НПРД;

·           Поддържа и актуализира база данни с текущи въпроси и събития, касаещи работата със заинтересованите страни;

·           Координира организирането и провеждането на работни срещи и консултации със заинтересовани страни;

·           Разработва стратегия за работа със заинтересованите страни;

·           Участва в разработването и актуализацията на НПРД;

·           Участва в изготвянето на необходимите доклади относно изпълнението на НПРД пред ЕК;

·           Проследява и отчита изпълнението на дейностите на НПРД във връзка със заинтересованите страни на тримесечие;

·           Води строга отчетност за напредъка на дейностите и представя ежемесечни, тримесечни и годишни отчети;

·           Извършва и други дейности във връзка изпълнението на НПРД.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
2 година/години
Ранг/Специфично наименование:
IV младши
Специфични изисквания за длъжността:
• необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

·        кандидатите притежаващи образование в следните области на висшето образование и професионални направления: „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“, „Администрация и управление“, „Право“; „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Биологически науки“, ще имат предимство.

·         компютърни умения – Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани

·         информационни системи в областта на биоразнообразието;

·         отлично владеене на английски език;

·         отлични комуникативни умения;

·         отлични умения за работа в екип и динамична среда.

Минимален размер на основната заплата:
610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
  • Решаване на тест
  • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгина Мария Луиза" № 22
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и канцелария“/Отдел "Център за административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   30 октомври 2020 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Основна заплата определена за длъжността „старши експерт“ е в размер до 1092 (хиляда деветдесет и два) лева. Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.  

   Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Документи и образци за кандидатстване (7)
  • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
  • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
  • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
  • - копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
  • - копие на документ, доказващ владеенето на английски език