ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО / ПРОЕКТИ

> МИНИСТЪР
> КАБИНЕТ
> СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Show less
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ


БД
ДНП
Регистър на издадените служебни карти

Show less
> ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Хармонизация


Работна група 20

Show less
> ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


ПИЛОТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ (ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА ФРГ)

Show less
> БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Show less
> РЕГИСТРИ
> РАБОТА ПРИ НАС
> КОНТАКТИ
> ПИШЕТЕ НИ
> БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Информация

за договори по програми BG02 и BG03, по силата на които са предоставени минимални държавни помощи по реда на Регламент 1407 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник L 352 от 24.12.2013 г.:
Договор № и дата на предоставяне на помощта Име на организацията – получател на помощ ЕИК / БУЛСТАТ Размер на помощта, лв. Име на проекта
Д-30-56 / 29.06.2015 г. СНЦ „Зелени Балкани“ – Стара Загора 825349081 44 004,22 Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие
Д-33-49 / 30.06.2015 г. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна 000083633 389 591,56 Повишаване на капацитета на „Лабораторията по химия на храни и околна среда“ в Медицински университет – Варна и превръщането й в специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни ресурси и аквакултури
Д-33-59/03.07.2015 Български икономически форум 121716308 47 047,49 Екологичен мониторинг на река Драговищица
Д-33-69/17.07.2015 Фондация „Капитал“ 131045980 18 837,00 Устойчиво биоразнообразие
Д-33-69/17.07.2015 Икономедиа АД 131326269 3 803,00 Устойчиво биоразнообразие