Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води BG03 Биологично разнообразие и екосистеми

Програма LIFE

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Профил на купувача | Бюджет

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор с № Д-30-245/05.11.2012 г. по обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор и инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в област Русе“

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор с № Д-30-245/05.11.2012 г. 

Организиране и провеждане на обучения на служителите в дирекция „Кохезионна политика за околна среда“, дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда“ и дирекция „Вътрешен одит“

Покана за провеждане на мини процедура във връзка с Рамково споразумение № Д-30-177 от 14.08.2012 г.

Протокол от работата на комисията за определяне на изпълнител по проведена мини процедура във връзка с Рамково споразумение № Д-30-177 от 14.08.2012 г.

Решение за избор на изпълнител по проведена мини процедура във връзка с Рамково споразумение № Д-30-177 от 14.08.2012 г.

Информация за изпълнен договор по обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили" за нуждите на Министерство на околната среда и водите, по сключено рамково споразумение от ЦООП.

Информация за изпълнен договор с № Д-31-17 от 28.12.2012 г. 

Информация за изпълнени договори по обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, Обособена позиция 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“, Обособена позиция 2 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки“, Обособена позиция 3 „Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства“, по сключени рамкови споразумения от ЦООП

Информация за изпълнен договор с № Д-31-14 от 15.03.2013 г.  

Информация за изпълнен договор с № Д-31-15 от 15.03.2013 г.  

Информация за изпълнени договори по обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция 1 „Доставка на канцеларски материали" и Обособена позиция 2 „Доставка на пликове и бланки", по сключени рамкови споразумения от ЦООП

Информация за изпълнен договор с № Д-31-6 от 14.03.2014 г.

Информация за изпълнен договор с № Д-31-7 от 14.03.2014 г. 

Информация за изпълнени договори по обществена поръчка с предмет „Доставка на копирна хартия“, Обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия“,  Обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия", Обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса", по сключени рамкови споразумения от ЦООП

Информация за изпълнен договор с № Д-31-2 от 24.02.2014 г.

Информация за изпълнен договор с № Д-31-3 от 24.02.2014 г.

Информация за изпълнен договор с № Д-31-4 от 24.02.2014 г. 

Информация за изпълнен договор по процедура с предмет: ”Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Министерството на околната среда и водите по обособени позиции както следва: Позиция 1 -„Сключване на застраховка „Каско” и „Злополука на местата” на автомобилите на МОСВ”; Позиция 2 -„Сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за автомобилите на МОСВ”; Позиция 3 -„Имуществено застраховане на сградите на МОСВ и подразделенията му в страната, които са публична държавна собственост”; Позиция 4 -„Сключване на застраховка „Трудова злополука” на служители на ИАОС”; Позиция 5 -„Сключване на застраховка „Обща гражданска отговорност” на лаборатории от системата на МОСВ”.

Информация за изпълнен договор с № Д-30-4/24.01.2013 г.

Информация за изпълнени договори по процедура с предмет: ”Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Министерството на околната среда и водите по обособени позиции както следва: Позиция 1 -„Сключване на застраховка „Каско” и „Злополука на местата” на автомобилите на МОСВ”; Позиция 2 -„Сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за автомобилите на МОСВ”; Позиция 3 -„Имуществено застраховане на сградите на МОСВ и подразделенията му в страната, които са публична държавна собственост”; Позиция 4 -„Сключване на застраховка „Трудова злополука” на служители на ИАОС”; Позиция 5 -„Сключване на застраховка „Обща гражданска отговорност” на лаборатории от системата на МОСВ”.

Информация за изпълнен договор с № Д-30-289/27.12.2012 г.

Информация за изпълнен договор с № Д-30-287/27.12.2012 г.

Информация за изпълнен договор с № Д-30-273/11.12.2012 г.

Информация за изпълнен договор с № Д-30-274/11.12.2012 г.

Информация за изпълнен договор по процедура с предмет: "Отстраняване на дефекти установени в периода на съобщаване на дефекти за обект: „Трансформиране на ПСОВ Аспарухово в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбопровод под дъното на Варненското езеро"

Информация за изпълнен договор с № д-30-9/06.01.2014 г.

Информации за изпълнени договори по процедура с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на одит на 3 проекта, финансирани по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Информация за изпълнен договор с № Д-30-89 от 01.08.2014 г. 

Информация за изпълнен договор с № Д-30-88 от 01.08.2014 г.

Информация за изпълнен договор с № Д-30-87 от 01.08.2014 г.

Открита процедура с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на 25 броя автомобили на централно управление на Министерство на околната среда и водите, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях”, по обособена позиция № 1 „Следгаранционно сервизно обслужване на 14 броя леки автомобили марка “Шкода”, от които 7 броя модел “Супърб” и 7 броя модел „Октавия”.

 

Информация за изпълнен договор с номер Д-30-171 от 03.08.2012 г. 

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на методика относно инвентаризацията на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и някои други замърсители“

Доклад

Решение № 205/12.09.2014 г.

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на методика за определяне на масовия товар от обектите, формиращи отпадъчни води“

Доклад

Решение № 204/12.09.2014 г.

Открита процедура с предмет: Сервизно обслужване на газанализаторна апаратура за контрол на качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол“, по обособени позиции

Решение № 191/03.09.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Разяснение от 15.09.2014 г.

Разяснение от 26.09.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност, за нуждите на Министерство на околната среда и водите и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министъра на околната среда и водите” открита с Решение № 236/27.11.2013 г.

Открита процедура с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо – Община Етрополе“

Решение № 143/22.07.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Разяснение от 13.08.2014 г.

Решение за промяна № 165 от 13.08.2014 г.

Протокол № 1 от работата на комисията

Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за осъществяване на дейности за информация и публичност по проект 13-31-10 „Въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството в Министерство на околната среда и водите“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“, бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08“, с номер в РОП ID 9031752.

Покана

Информация към публичната покана

Приложения

Публична покана с предмет:„Оборудване на архивохранилище  за съхранение на архивни документи  на ОПОС“.

Публична покана, Указания, Техническа спецификация

Приложени

Протокол от работата на комисията

Открита процедура с предмет: Сервизно обслужване на анализатори за определяне на общ въглерод, органичен въглерод и азот“ с две обособени позиции

Решение № 126/30.06.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Разяснение от 23.07.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Публична покана с предмет: „Мониторингово обследване на три броя комплексни и значими язовири по Приложение №1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите за оценка влиянието на аквакултурите върху състоянието на водните обекти” с номер в РОП ID 9031446

Покана

Информация към публичната покана и приложения

Публична покана с предмет: “Обновяване на оборудване за защита на мрежовата и информационна сигурност, доставка на комуникационно оборудване и софтуер за управление на комуникационно оборудване и изпълнение на услуги, свързани с внедряване и конфигуриране на доставяното оборудване и оптимизация работата на мрежовата инфраструктура в МОСВ-ЦА” с номер в РОП ID 9031311

Покана

Информация към публичната покана

Приложения

Открита процедура с предмет: „Разработване на указания за прилагане на законодателството, свързано с управлението на строителните отпадъци и рециклираните продукти от строителни отпадъци в Република България, от всички заинтересовани страни: участници в строително-инвестиционния процес; общини; РИОСВ; лица, извършващи дейности със строителни отпадъци и лица, пускащи на пазара продукти от рециклирани строителни отпадъци“

Решение № 122/25.06.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура с предмет: „Извършване на писмени и устни специализирани преводи за нуждите на Министерство на околната среда и водите“

Решение № 119/25.06.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Разяснение от 21.07.2014 г.

Решение за промяна № 142 от 21.07.2014 г.

Разяснение от 24.07.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на система за управление на качеството в системата на Министерство на околната среда и водите”

Решение № 121/25.06.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Разяснение от 07.07.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура с предмет: „Преместване и инсталиране на 4 автоматични измервателни станции (АИС) в гр. София, гр. Перник, гр. Пловдив и гр. Смолян. Инсталиране на 2 анализатора в АИС“

Решение № 120/25.06.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на морфологичен състав на битовите отпадъци в България, разработване на рамка за събиране, обработване и докладване на данните с отпадъците, планиране и изграждане на пилотен общински център за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, включително разработване на методика за отчитане и докладване на събраните количества отпадъци и обучение на заинтересованите страни“

Решение, Обявление, Техническа спецификация, Указания към участниците, Методика за оценка

Декларации и Проект на Договор

Предложение за промени

Разяснение

публична покана „Обработка и окомплектоване на документи на хартиен носител  от изпълнението на ОПОС с цел съхранието им,  в архива на ОПОС“.

Публична покана, Указания за участие

Проект на договор и Декларации

Протокол

Публична покана с предмет: „Планиране и осъществяване на рекламна кампания в печатните медии за отразяване напредъка в изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за 2014 г.“.

Публична покана, Информация, Техническа спецификация и Методика

Приложения/ Образци

Открита процедура с предмет: „Закупуване на компютърна техника и сървърно оборудване за нуждите на МОСВ-ЦА и ВРБ“

Решение № 115/13.06.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура с предмет: „Сервизно обслужване на йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони“

Решение № 114/12.06.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура с предмет: Сервизно обслужване на атомно-абсорбционни спектрометри“

Решение № 111/10.06.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура с предмет: „Проучване и оценка на количественото състояние на подземните водни тела“

Решение № 110/10.06.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура с предмет: „Проучване и оценка на химичното състояние на подземните водни тела“

Решение № 108/04.06.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Разяснение от 19.06.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура с предмет: „Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори”

Решение № 105/02.06.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Решение за промяна № 116/17.06.2014 г.

Разяснение от 23.06.2014 г.

Разяснение от 02.07.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура с предмет: “Сервизно обслужване на мас-спектрометри с индуктивно свързана плазма”

Решение № 93/23.05.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура с предмет: “Сервизно обслужване на течни и газови хроматографи и обучение за работа с апаратурата”

Решение № 91/21.05.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Разяснение от 20.06.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Публична покана с предмет: „Разработване  на доклад за екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците  за периода 2014-2020 г." с № в РОП 9029507

Покана, Информация към публичната покана, Технически спецификации

Приложения към към публичната покана

Открита процедура с предмет: “Сервизно обслужване на гама-спектрометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване и радонометри“

Решение № 90/20.05.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Публична покана с предмет: „ПОДДРЪЖКА НА ГИС СОФТУЕР В ИАОС – ArcGIS Server Advanced Enterprise” с номер в РОП ID 9029451

Покана

Информация към публичната покана

Приложения

Открита процедура с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по обособени позиции

Решение № 89/19.05.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Разяснение от 03.06.2014 г.

Разяснение от 03.06.2014 г.

Решение № 124/27.06.2014 г. за прекратяване на обособена позиция  № 5.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура с предмет: “Проучване и оценка на химичното състояние на повърхностните води”

Решение № 87/16.05.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Разяснение от 04.06.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Решение № 167/15.08.2014 г. за прекратяване на обособени позиции № 2 и № 3

Открита процедура с предмет: „Икономически анализ на водоползването за периода 2008- 2012 г. и прогнози до 2021 г.”

Решение № 86/16.05.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Разяснение от 22.05.2014 г.

Разяснение от 30.05.2014 г.

Разяснение от 30.05.2014 г.

Разяснение от 03.06.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо – Община Етрополе“

Решение № 83/13.05.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

КСС - 1

КСС - 1

Решение за промяна № 95/27.05.2014 г.

Разяснение от 03.06.2014 г.

Разяснение от 09.06.2014 г.

Разяснение от 10.06.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура с предмет: „Рекултивация на старо сметище МЕЗДРА - с.Брусен“

Решение № 81/12.05.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

КСС - 1

КСС - 1

Решение за промяна № 96/27.05.2014 г. 

Разяснение от 30.05.2014 г.

Разяснение от 09.06.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура с предмет: „Сервизно обслужване на  Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води - р. Дунав, в района на АЕЦ „Козлодуй”

Решение № 77/10.05.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура с предмет: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на град Дебелец, Община Велико Търново“

Решение № 64/30.04.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

КСС - 1

КСС - 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура с предмет: „Актуализиране на типологията и класификационната система за оценка на повърхностните водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“ в периода на първия ПУРБ“

Решение № 68/30.04.2014 г.

Обявление

Документация за участие

Приложения

Разяснение от 16.05.2014 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Открита процедура с предмет: „Проучване и оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване върху състоянието на повърхностните води“</