Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Контакти

Министър Ивелина Василева
Телефон: 02/ 940 61 94
Факс: 02/ 986 25 33
E-mail: minister@moew.government.bg

Приемен ден: всеки последен понеделник на месеца

Заместник-министър Павел Гуджеров
Телефон: 02/ 940 61 49
Факс: 02/ 986 48 48
E-mail: pgudzherov@moew.government.bg

Приемен ден: всяка първа седмица от месеца в петък

Заместник-министър Красимир Живков
Телефон: 02/ 940 61 81
Факс: 02/ 980 96 41
E-mail: cabinet_zhivkov@moew.government.bg

Приемен ден: всяка втора седмица от месеца във вторник

Заместник-министър Бойко Малинов
Телефон: 02/ 940 6259
Факс: 02/ 987 35 61
Е-mail: cabinet_malinov@moew.government.bg

Приемен ден: всяка трета седмица от месеца в понеделник

Началник кабинет на министъра Мирела Тотева
Телефон: 02/ 940 62 81
E-mail: mtoteva@moew.government.bg

Медиен съветник Калояна Живкова

Телефон: 02/ 940 62 65

E-mail: kzhivkova@moew.government.bg


Парламентарен секретар Ивайло Петков

Телефон: 02/ 940 6233

E-mail: ipetkov@moew.government.bg

Главен секретар Валерия Герова
Телефон. 02/940 6230
E-mail: vgerova@moew.government.bg

Инспекторат
и.д. Ръководител Надежда Данаилова-Тодорова
Тел: 02/ 940 66 91

Финансов контрольор
Мария Калъчева
Тел: 02/ 940 65 38

Служител по сигурност на информация
Ицо Терзиев
Тел: 02/ 940 65 87

Дирекция „Вътрешен одит”
Директор Катя Жатова
Тел: 02/ 940 61 61

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки"
И.д. Директор Валерия Герова
Тел: 02/ 940 65 60

Отдел "Правен"
Началник отдел Даниела Панкова
Тел: 02/ 940 61 39

Отдел Обществени поръчки
Началник отдел Михаил Гайдаржиев
Тел: 02/ 940 65 25

Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство”
Директор Христина Младенова
Тел: 02/ 940 60 28
и.д.Главен счетоводител Красимира Илиева
Тел: 02/ 940 60 31

Отдел „Бюджет и методология на счетоводната отчетност”
Началник отдел Ива Таланова
Тел. 02/940 6036

Отдел „Връзки с обществеността и протокол“
Началник отдел Йова Апостолова
Тел. 02/ 940 67 49

Дирекция „Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно обслужване”
Директор Гюлнар Осман
Тел: 02/ 940 60 34

Отдел „Канцелария и обслужване на едно гише”
Началник отдел Светла Коева
Тел: 02/ 940 65 01

Отдел „Стопанска дейност”
Началник отдел Ангел Ангелов
Тел: 02/ 940 61 43

Отдел „Информационно обслужване”
Началник отдел Красимир Стойчев - информационни технологии и компютърна техника
Тел: 02/ 940 60 40
Деловодство
Тел: 02/ 940 66 10

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Политики по околната среда”
Директор Ганя Христова
Тел: 02/ 940 62 45

Отдел „Стратегии и програми за околна среда”
Началник отдел Ели Цветкова
Тел: 02/ 940 60 01

Отдел „Координация на контролната дейност”
Началник отдел Ваня Димитрова
Тел: 02/ 940 60 11

Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество”
Директор Калин Илиев
Тел: 02/ 940 61 55

Отдел „Международно сътрудничество”
Началник отдел Емилия Краева
Тел: 02/ 940 61 32

Отдел „Координация по въпросите на ЕС”
Началник отдел Силвия Рангелова
Тел: 02/ 940 62 44

Отдел "Международни програми и проекти"
Началник отдел Пламен Глогов
Тел:02/ 940 65 37

Дирекция "Политика по изменение на климата"
Директор Боряна Каменова
Тел: 02/940 61 88

Отдел "Прилагане на европейска политика по изменение на климата"
Началник отдел Райна Ангелова
Тел. 02/940 61 33

Отдел "Международни механизми за търговия с емисии"
Началник отдел Венета Борикова
Тел. 02/ 940 61 83

Главна дирекция Оперативна програма "Околна среда"
Главен директор Яна Георгиева
Тел: 02/ 940 61 16
Заместник-главен директор Светлана Жекова
Тел. 02/ 940 67 16
Заместник-главен директор Мария Лазарова
Тел. 02/ 940 6126

Отдел "Одити и нередности"
Началник отдел Валерия Калчева
Тел: 02/ 940 65 29

Отдел "Координация, комуникация и техническа помощ"
Началник отдел Добринка Караджова-Недкова

Тел. 02/940 6111

Отдел "Програмиране и планиране"
Началник отдел Цонка Дрянкова
Тел. 02/940 6083

Отдел "Оценка на проекти и договаряне"
Началник отдел Мариян Герганов
Тел. 02/ 940 63 26

Отдел "Мониторинг"
Началник отдел Гергана Грозданова
Тел. 02/ 940 66 54

Отдел "Финансова дейност"
Началник отдел Антоанета Събкова
Тел. 02/ 940 65 98

Отдел "Последващ контрол"
Началник отдел Биляна Караджова
Тел. 02/ 940 60 74
Регионално звено - София
Началник отдел Йоана Христова
Тел. 02/ 940 65 52
Регионално звено - Стара Загора

Дирекция „Превантивна дейност”
Директор Мария Гълъбова
Тел: 02/ 940 62 27

Отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка”
Началник отдел Силвия Димитрова
Тел. 02/940 6219

Отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване”
И.д. Началник отдел Екатерина Манолова
Тел: 02/ 940 62 13

Отдел ”Опасни химични вещества”
Началник отдел Първолета Лулева
Тел: 02/ 940 60 21

Дирекция „Опазване чистотата на въздуха”
Директор Иван Ангелов
Тел: 02/ 940 63 05

Отдел ”Качество на атмосферния въздух”
Началник отдел Георги Михайлов
Тел: 02/ 940 65 52

Отдел "Емисии и преносни процеси в атмосферата"
Началник отдел Елена Якимова
Тел. 02/ 940 62 63

Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”
Директор Славея Стоянова
Тел: 02/ 940 65 31

Отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”
и.д. Началник отдел Светлана Божкова
Тел: 02/ 940 66 38

Отдел „Управление на производствени и опасни отпадъци”
Началник отдел Галя Костова
Тел. 02/ 940 65 44

Дирекция „Управление на водите”
Директор Асен Личев
Тел: 02/ 940 65 50

Отдел „Използване на водите”
Началник отдел Мая Дряновска
тел. 02/ 940 66 08

Отдел „Опазване на повърхностните води”
Началник отдел Георги Иванов
Тел: 02/ 940 65 21

Отдел „Координация и контрол”
Началник отдел Красимира Бръмчева
Тел: 02/ 940 66 85

Дирекция „Национална служба за защита на природата”
Директор Михаил Михайлов
Тел: 02/ 940 61 58

Отдел „Защитени територии”
Началник отдел Димитър Стоев
Тел: 02/ 940 62 88

Отдел „Натура 2000”
Началник отдел Росица Димова-Петрова
Тел: 02/ 940 61 60

Отдел „Биологично разнообразие”
Началник отдел Райна Хардалова
Тел: 02/ 940 61 63

Централна сграда:
1000 София, бул. "Мария Луиза" 22
Телефон: 02/ 940 6000

Втора сграда:
1000 София, ул. "У. Гладстон" 67
Телефон: 02/ 940 6000

Информационен център на МОСВ
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67
Лице за контакт: Елена Грошева
Телефон: 02/ 940 6331

Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/
Изпълнителен директор В. И. Д. Ренета Георгиева
Тел: 02/ 940 62 51

Дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”
Директор Ренета Георгиева
Тел: 02/ 940 66 40

Дирекция „Финансиране и екологични проекти и дейности”
и.д. Директор Дима Христова
Тел: 02/ 940 66 53

Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителен директор Ваня Григорова

E-mail: vgrigorova@eea.government.bg

Адрес: 1618 София, бул. "Цар Борис III" 136
Пощенски адрес: 1618 София, пк 251
Телефон: 02/ 955-90-11
Факс: 02/ 955-90-15
web site: http://eea.government.bg

Информационен център на ИАОС
Бибилиотека: Светла Станчева
Работно време за посетители – 10.00 ч. -12.00 ч. и 13.00 ч. – 15.00 ч.
Тел. 02/ 940 64 67; 02/ 955 93 98
E-mail: infocenter@eea.government.bg

Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ):

СОФИЯ

бул.“Цар Борис III” № 136

www.riew-sofia.org

„Зелен телефон” – 02/ 856 5152

riew-sofia@riew-sofia.government.bg

riew-sofia@riew-sofia.org


БЛАГОЕВГРАД

„Зелен телефон” – 073/ 885 160

Връзки с обществеността – 073/ 883 140 24

Информационен център – 073/ 885 159

blriosv@yahoo.com

www.blorisov.hit.bg


БУРГАС

к-с „Лазур”,

ул. „Перущица” №67, ет.3, пк.219

www.riosvbs.eu

„Зелен телефон”- 056/ 813 212

riosvbs@unacs.bg

riosvbs_direktor@unacs.bg

riosvbs_schetovodstvo@unacs.bg


ВАРНА

ул. „Ян Палах” №4

www.riew-varna.org

„Зелен телефон” / централа – 052/ 634 582

riosv-vn@mbox.contact.bg


ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ул. „Никола Габровски” № 68, п.к.11

www.riosvt.org

 „Зелен телефон” / дежурен тел. – 062/ 620 358

Информационен център – 062/ 646 841

riosvt-vt@riosvt.org


ВРАЦА

ул. „Екзарх Йосиф” № 81

http://www.vracakarst.com

„Зелен телефон”- 092/ 629 211

Информационен център - 092/ 99-19-67

riosv_vr@m-real.net


МОНТАНА

ул. „Юлиус Ирасек” №4, п.к. 55

www.riosv-montana.com

„Зелен телефон”-096/300 961

riosv_mont@net-surf.net


ПАЗАРДЖИК

ул. „Ген. Гурко” №3, ет.4, п.к.220

http://www.riewpz.org

„Зелен телефон” -  034/ 44 18 75

Дежурен- 0885 301 066

Връзки с обществеността – Ц. Чочева – 034/ 401 940

Riewpz_direktor@b-trust.org

riewpz@b-trust.org


ПЕРНИК

ул. „Благой Гебрев“ №15, ет. 1, п.к.102 www.riosv-pernik.com

076/ 67 02 03 тел. 076/ 67 38 00   

e-mail: riew_pernik@abv.bg


ПЛЕВЕН 

ул. „Александър  Стамболийски” №1А

http://riew-pleven.eu/

„Зелен телефон” – 064/ 800 831

Връзки с обществеността- 066/ 806 951

riosvpl@yahoo.com

office@riew-pleven.org


ПЛОВДИВ

бул. „Марица” №122

www.//riosv-pd.hit.bg

„Зелен телефон” и информационно обслужване – 032/ 643 245

riosv_plovdiv@dir.bg


РУСЕ

ул. „Придунавски булевард” №20, п.к. №26

www.riosv-ruse.org

Зелен телефон - 082/ 809 281 – автоматична 24 часова тел. линия, има връзка с моб. тел. на директора – 0888 705 041

Централа - 082/ 820 774, 082/ 820 772

riosv@riosv-ruse.org


СТАРА ЗАГОРА 6000

 ул. „Стара планина” №2, п.к. 143

http://rstz.riew.e-gov.bg

„Зелен телефон” / секретарка – 042/ 692 200,

042/ 692 224

0888 491 128 - Резерват

Връзки с обществеността – 042/ 692 224

office@stz.riew.e-gov.bg


СМОЛЯН 

ул. „Дичо Петров” №16

http://smolyan.riosv.com              

„Зелен телефон” – 0301/ 60 100

Връзки с обществеността –  0301/ 60 111

riosv-smolyan@mbox.contact.bg


ХАСКОВО 

ул. „Добруджа” №14, ет.2

www.riosv-hs.org

Приемане на сигнали на тел. 038/ 601 628 в раб. време, извън него, се поддържа връзка с дежурния на ГЗ.

Връзки с обществеността - 038/ 601 623


ШУМЕН

9700

ул. „Съединение” №71, ет. 3

„Зелен телефон” – 054/ 874 913

riosv-shn@icon.bg


Басейнови дирекции:


БД БЛАГОЕВГРАД - 2700

Бул.“Св.Димитър Солунски“ №66 п.к. 441

факс-073/ 894 102

073/ 894 101

bdblg@wabd.bg


БД ВАРНА

9000 гр. Варна,

ул. „Ал. Дякович” №33

www.bsbd.org

Син телефон – 0886 406 816

bdvarna@bsbd.org


БД ПЛЕВЕН             

гр. Плевен,

Ул. „Чаталджа” 60

П.к. 1237                 

София- ул.”Лавеле” № 16,ет 3

Син телефон – 064/ 885 100

dunavbd@bddr.org

факс: 02/ 973 34 08


БД ПЛОВДИВ 4000

гр. Пловдив, ул. „Булаир” №26, ет.5, п.к. 307

http://bd-ibr.org   

Син телефон – 032/ 621 552,

Факс – 032/ 60-47-21

bd_plovdiv@abv.bg


Дирекции на национални паркове:

ДНП ПИРИН

гр. Банско,

ул. „България” №4

www.pirin.bg

Сигнали се приемат на тел. – 0749/ 88 204, а изв. раб. време – 0898 779 981 – Гл. инспектор на ПР „Вихрен”

Парков р-н „Вихрен „ – 0749/ 88 207

0749 88 202

pirin_np@abv.bg

pirin_np@mail.bg


ДНП РИЛА 

2700 гр. Благоевград,

кв. „Вароша”,

ул. „Бистрица” №12 В, п.к.56

www.rilanationalpark.bg

Дежурен телефон / централа – 073/ 880 537

0884 111 400

office@rilanationalpark.bg


ДНП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН 

гр. Габрово,

ул. „Бодра смяна” №3, ет. 3, ПК80

 www.centralbalkan.bg

Сигнали се приемат на тел. – 066/ 801 277, 0886 090 658-Гар

Дежурен GSM: 0884 619 469,066/ 801 277

office@centralbalkan.bg