Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

Контакти

Министър Ивелина Василева
Телефон: 02/ 940 61 94
Факс: 02/ 986 25 33
E-mail: minister@moew.government.bg


Заместник - министър Павел Гуджеров
Телефон: 02/940 61 49
Факс: 02/986 48 48
E-mail: pgudzherov@moew.government.bg


Заместник - министър Красимир Живков
Телефон: 02/940 61 81
Факс: 02/980 96 41
E-mail: cabinet_zhivkov@moew.government.bg


Заместник-министър Бойко Малинов
Тел. 02/940 6259
Факс:987 35 61
е-mail:malinov@moew.government.bg


Началник на кабинета на министъра
Тел:

Парламентарен секретар Ивайло Петков
Тел: 02/940 6233
е-mail:ipetkov@moew.government.bg


Инспекторат

Ръководител Георги Йорданов
Тел: 02/ 940 66 91

Финансов контрольор

Мария Калъчева
Тел: 02/ 940 65 38

Държавен експерт - служител по сигурността на информация

Ицо Терзиев
Тел: 02/ 940 65 87

Дирекция „Вътрешен одит”

Директор Катя Жатова
Тел: 02/ 940 61 61

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки"
Директор Валерия Герова
Тел: 02/ 940 65 60
Отдел "Правен"
Началник отдел Даниела Панкова
Тел: 02/ 940 61 39
Отдел Обществени поръчки
Началник отдел Станислава Христова
Тел: 02/ 940 66 90

Дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство”
Директор Христина Младенова
Тел: 02/ 940 60 28
Главен счетоводител Христо Христов
Тел: 02/ 940 60 14
Отдел „Бюджет и методология на счетоводната отчетност”
Отдел „Връзки с обществеността и протокол“
Тел. 02/940 62 24

Дирекция „Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и информационно обслужване”
Директор Гюлнар Осман
Тел: 02/ 940 60 34
Отдел „Канцелария и обслужване на едно гише”
Началник отдел Светла Коева
Тел: 02/ 940 65 01
Отдел „Стопанска дейност”
Началник отдел Ангел Ангелов
Тел: 02/ 940 61 43
Отдел „Информационно обслужване” - информационни технологии и компютърна техника
Началник отдел Красимир Стойчев
Тел: 02/ 940 60 40
Деловодство
Тел: 02/ 940 66 10

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Политики по околната среда”
Директор Ганя Христова
Тел: 02/ 940 62 45
Отдел „Стратегии и програми за околна среда”
Началник отдел Ели Цветкова
Тел: 02/ 940 60 01
Отдел „Координация на контролната дейност”
Началник отдел Ваня Димитрова
Тел: 02/ 940 60 11

Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество”
Директор Калин Илиев
Тел: 02/ 940 61 55
Отдел „Международно сътрудничество”
Началник отдел Емилия Краева
Тел: 02/ 940 61 32
Отдел „Координация по въпросите на ЕС”
Началник отдел Силвия Рангелова
Тел: 02/ 940 62 44
Отдел "Международни програми и проекти"
Началник отдел Пламен Глогов
Тел:02/ 940 65 37

Дирекция "Политика по изменение на климата"
Директор Боряна Каменова
Тел: 02/940 61 88
Отдел "Прилагане на европейска политика по изменение на климата"
Началник отдел Райна Ангелова
Тел. 02/940 61 33
Отдел "Международни механизми за търговия с емисии"
Началник отдел Венета Борикова
Тел. 02/ 940 61 83

Главна дирекция „Оперативна програма "Околна среда""
Главен директор Яна Георгиева
Тел: 02/ 940 61 16
Отдел "Одити и нередности"
Началник отдел Валерия Калчева
Тел: 02/ 940 65 29
Отдел "Координация, комуникация и техническа помощ"
Отдел "Програмиране и планиране"
Отдел "Оценка на проекти и договаряне"
Началник отдел Мариян Герганов
Тел. 02/ 940 63 26
Отдел "Мониторинг"
Началник отдел Гергана Грозданова
Тел. 02/ 940 66 54
Отдел "Финансова дейност"
Началник отдел Антоанета Събкова
Тел. 02/ 940 65 98
Отдел "Последващ контрол и процесуално представителство"
Началник отдел Биляна Илиева
Тел. 02/ 940 60 74
Регионално звено - София
Началник отдел Йоана Христова
Тел. 02/ 940 65 52
Регионално звено - Велико Търново
Регионално звено - Стара Загора

Дирекция „Превантивна дейност”
Директор
Тел: 02/ 940 60 35
Отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка”
Началник отдел Силвия Димитрова
Тел. 02/940 6219
Отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване”
Началник отдел Мария Костова
Тел: 02/ 940 62 27
Отдел ”Опасни химични вещества”
Началник отдел Първолета Лулева
Тел: 02/ 940 60 21

Дирекция „Опазване чистотата на въздуха”
Директор Иван Ангелов
Тел: 02/ 940 63 05
Отдел ”Качество на атмосферния въздух”
Началник отдел Георги Михайлов
Тел: 02/ 940 65 52
Отдел "Емисии и преносни процеси в атмосферата"
Началник отдел Елена Якимова
Тел. 02/ 940 62 63

Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”
Директор Стефан Стефанов
Тел: 02/ 940 65 31
Отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”
Началник отдел Теодора Желева
Тел: 02/ 940 66 56
Отдел „Управление на производствени и опасни отпадъци”
Началник отдел Галя Костова
Тел. 02/ 940 65 44


Дирекция „Управление на водите”
Директор Асен Личев
Тел: 02/ 940 65 50
Отдел „Използване на водите”
Началник отдел Мая Дряновска
тел. 02/ 940 66 08
Отдел „Опазване на повърхностните води”
Началник отдел Георги Иванов
Тел: 02/ 940 65 21
Отдел „Координация и контрол”
Началник отдел Красимира Бръмчева
Тел: 02/ 940 66 85

Дирекция „Национална служба за защита на природата”
Директор Михаил Михайлов
Тел: 02/ 940 61 58
Отдел „Защитени територии”
Началник отдел Димитър Стоев
Тел: 02/ 940 62 88
Отдел „Натура 2000”
Началник отдел Росица Димова-Петрова
Тел: 02/ 940 61 60
Отдел „Биологично разнообразие”
Началник отдел Райна Хардалова
Тел: 02/ 940 61 63


централна сграда:

1000 София, бул. "Мария Луиза" 22
Телефон: 02/ 940 6000

втора сграда:

1000 София, ул. "У. Гладстон" 67
Телефон: 02/ 940 6000


Информационен център на МОСВ
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67
Лице за контакт: Елена Грошева
Телефон: 02/ 940 6331


Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/
Изпълнителен директор Мария Лазарова
Тел: 02/ 940 62 51
Дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”
Директор Ренета Георгиева
Тел: 02/ 940 66 40
Дирекция „Финансиране и екологични проекти и дейности”
и.д. Директор Дима Христова
Тел: 02/ 940 66 53

Изпълнителна агенция по околна среда
Изпълнителен директор Ваня Григорова
Адрес: 1618 София, бул. "Цар Борис III" 136
Пощенски адрес: 1618 София, пк 251
Телефон: 02/ 955-90-11
Факс: 02/ 955-90-15

web site: http://eea.government.bg

Информационен център на ИАОС
Бибилиотека: Светла Станчева
Работно време за посетители – 10.00 ч. -12.00 ч. и 13.00 ч. – 15.00 ч.
Тел. 02/ 940 64 67; 02/ 955 93 98
E-mail: infocenter@eea.government.bg


Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ), Дирекции на паркове и Басейнови дирекции


Адреси на поделенията на МОСВ в страната