Изберете език
Loading

ОТПАДЪЦИ

 

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ"
 
Отдел „Управление на битови и строителни отпадъци“
Отдел „Управление на производствени и опасни отпадъци“
 
Дейности:
 1. Подготовка и реализация на програми и проекти в областта на управлението на отпадъците,включително съставяне и координация на изпълнението на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците;
   
 2. Изработване на годишни отчети за управление на дейностите по отпадъците;
   
 3. Издаване на разрешения за извършване на дейностите по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, включително предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане;
   
 4. Издаване на разрешения за превоз на отпадъци за и от Република България със или без транзит през трети страни, внос в Република България от трети страни, износ от Република България за трети страни и транзит през Република България от и към трети страни при условията и по реда на Регламент (ЕО) №1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци;
   
 5. Класифициране на отпадъци;
   
 6. Координация и контрол по прилагане на изискванията за управление на:
 • биоразградими отпадъци;
 • строителни отпадъци;
 • опаковки и отпадъци от опаковки;
 • отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
 • полихлорирани бифенили/полихлорирани терфенили;
 • негодни за употреба батерии и акумулатори;
 • излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
 • излезли от употреба моторни превозни средства;
 • излезли от употреба гуми;

       7.   Координация и контрол по прилагане на изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки
             от пречистването на отпадъчните води за нуждите на земеделието;

      8.    Координация и контрол при проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации
             за обезвреждане на битови отпадъци;

      9.    Координация и контрол при проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации
             за оползотворяване и обезвреждане, включително предварително третиране преди оползотворяване и/или
             обезвреждане на отпадъци и спазване на изискванията при избор на площадки за разполагане на
            съоръжения за третиране на отпадъци;

    10.  Методическо ръководство на РИОСВ във връзка с осъществяваната от тях контролна дейност в областта на управлението на отпадъците;

      11.  Разработване на проекти на нормативни актове, стратегии и програми по управление на отпадъците;

      12.   Изготвяне на становища по проекти, финансирани по Оперативна програма "Околна среда", от държавния
           бюджет и от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС);

      13. Опазването на почвите чрез:

 • съгласуването и контрола по спазването на проектите за рекултивация на нарушени, ерозирани, замърсени   и други терени;
 • разработването и прилагането на нормативни актове, национални и секторни политики в областта на опазването на земите и почвите;
 • организиране работата на Консултативния съвет по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите;


14. Координиране дейността на другите компетентни органи за осъществяване на националната политика по опазване на земите и почвите съгласно изискванията на Закона за почвите;

15. Координиране изпълнението на Националната стратегия и Плана за действие за борба с опустиняването и деградацията на земите и мерките за тяхното изпълнение;

16. Методическото ръководство на РИОСВ по отношение на дейностите, свързани с опазването на земите и почвите.