Изберете език
Loading

ОТПАДЪЦИ

 

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ"
 
Отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“
Отдел „Производствени и опасни отпадъци и трансграничен превоз“
Отдел "Управление и контрол на масово разпространени отпадъци "
 
Дейности:
 
1. подготовка и реализация на програми и проекти в областта на управлението на отпадъците, включително съставяне и координация на изпълнението на Национален план за управление на отпадъците;

2. изготвяне на доклади до Европейската комисия и до Секретариата на Базелската конвенция относно прилагането на законодателството по управление на отпадъците;

3. издаване на разрешения на организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално;

4. издаване на разрешения за превоз на отпадъци за и от Република България със или без транзит през трети страни, внос в Република България от трети страни, износ от Република България за трети страни и транзит през Република България от и към трети страни при условията и по реда на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци;

5. класифициране на отпадъци в случаите чрез изпитване;

6. координация и контрол по прилагане на изискванията за управление на:

а) опаковки и отпадъци от опаковки;

б) отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

в) полихлорирани бифенили/полихлорирани терфенили;

г) излезли от употреба батерии и акумулатори;

д) излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

е) излезли от употреба моторни превозни средства;

ж) излезли от употреба гуми;

з) биоразградими отпадъци;

и) строителни отпадъци;

7. координация и контрол по прилагане на изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от пречистването на отпадъчните води за нуждите на земеделието;

8. координация и контрол при проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации за обезвреждане на битови отпадъци;

9. координация и контрол при проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане, включително предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци и спазване на изискванията при избор на площадки за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;

10. методическо ръководство на РИОСВ по прилагане на законодателството по управление на отпадъците, както и във връзка с осъществяваната от тях контролна дейност в областта на управлението на отпадъците;

11. разработване на проекти на нормативни актове, стратегии и програми по управление на отпадъците;

12. изготвяне на становища по проекти, финансирани по Оперативна програма "Околна среда", от държавния бюджет и от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС);

13. опазването на почвите чрез:

а) съгласуването и контрола по спазването на проектите за рекултивация на нарушени, ерозирани, замърсени и други терени;

б) разработването и прилагането на нормативни актове, национални и секторни политики в областта на опазването на земите и почвите;

14. организиране работата на Консултативния съвет по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите;

15. координиране дейността на другите компетентни органи за осъществяване на националната политика по опазване на земите и почвите съгласно изискванията на Закона за почвите;

16. координиране изпълнението на Националната стратегия и Плана за действие за борба с опустиняването и деградацията на земите и мерките за тяхното изпълнение;

17. методическото ръководство на РИОСВ по отношение на дейностите, свързани с опазването на земите и почвите;

18. отговаря за административното, финансовото и техническото управление на проектите, финансирани по програма ИСПА/Кохезионен фонд, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94 от 16 май 1994 г. относно създаване на Кохезионен фонд (OB, L 130, 25.05.1994 г.), наричан по-нататък "Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94";

19. отговаря за експертното обезпечаване на запитвания от службите на ЕК и националните институции, както и последващи одити от ЕК във връзка с приключване на проектите, финансирани по програма ИСПА/Кохезионен фонд, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94;

20. отговаря за експертното обезпечаване на текущи арбитражни дела и извънсъдебни споразумения по договори към проекти, финансирани по ИСПА/Кохезионен фонд, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94;

21. отговаря за експертното обезпечаване и първоначалния преглед на текущи плащания по проектите, финансирани по програма ИСПА/Кохезионен фонд, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1164/94, както и по текущи съдебни дела и извънсъдебни споразумения;

22. изпълнява проекти в областта на управление на отпадъците, финансирани със средства от националния бюджет;

23. изпълнява проекти, финансирани от ЕС и международни финансови инструменти (МФИ);

24. осъществява дейности във връзка с мониторинга и контрола на проекти, финансирани със средства на ЕС и МФИ.