ЕК с първи доклад за България в областта на околната среда

07 февруари 2017 | 18:12

Европейската комисия извърши преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда и изготви доклади за всички държави-членки на ЕС, като очерта общите предизвикателства и начини за обединяване на усилията с цел постигане на по-добри резултати във всички сектори на околната среда.

Според доклада страната ни е постигнала висока степен на съответствие по отношение на качеството на питейните води и водите за къпанe, както и по отношение плана за управление на отпадъците,  използван като модел от други държави членки.

В доклада за България се посочва, че страната е постигнала значителен напредък от датата на присъединяването си към ЕС през 2007 г. Основните притеснения са свързани с качеството на въздуха и извършването на строителни дейности в зоните от Натура 2000, липсата на интегриране на политиките в областта на природата и биологичното разнообразие в други секторни политики.

Правят се препоръки в областта на кръговата икономика и ресурсната ефективност и се препоръчва фокусиране върху изпълнението на задълженията за разделно събиране с цел увеличаване процента на рециклиране и приоритизиране на разделно събраните биологични отпадъци. Обърнато е внимание и на необходимостта от мобилизиране на инвестиции в тази насока, ефективността на разходите, контрола и прозрачността, участието на обществеността и достъпа до информация в областта на околната среда.

По отношение на подобряване на качеството на атмосферния въздух България полага усилия във всички сфери, които имат отношение към тази тема. Анализират се конкретните причини, поради които не е постигнато съответствие с изискванията на законодателството. Подкрепят се повишаването на енергийната ефективност и санирането на общински и частни сгради, дейностите по залесяване, обновяване на транспортните средства на градския транспорт и много други.

ЕК разработва подобни доклади за първи път. Целта им не е бъдещото стартиране на процедури по нарушение на правото на ЕС. Докладите са продукт от експертна независима оценка на постиженията и слабите страни в областта на околната среда на всяка една държава-членка на ЕС за справянето с общите предизвикателства и начините за обединяване на усилията за постигане на по-добри резултати.