Предстоящо

20-07-2017 12:30 | актуални обяви

МОСВ кани НПО за участие в Консултативната комисия по ГМО

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отправя покана към неправителствени екологични организации (НПО) за номиниране на кандидати за участие в дейността на Консултативната комисия по генетично модифицирани организми (ККГМО). Съгласно чл. 7, ал. 5, т. 2 от Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО) в дейността на Комисията участват, без право на глас, трима представители на НПО.

  1. Изисквания към НПО участващи в процедурата:

- Да са регистрирани не по-късно от датата на настоящата обява по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза;

- Да имат предмет на дейност в областта на опазването на околната среда.

  1. Брой на номинираните лица: Всяка НПО има право да предложи до три лица.
  2. Необходими документи: НПО подават писмено заявление по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 9 ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Консултативната комисия по генетично модифицирани организми (ПУДККГМО). Към заявлението се прилагат:

- копие от устава/ учредителния акт на НПО, подписан и подпечатан от представляващия НПО;

- удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието за осъществяване на дейност в обществена полза;

- актуално състояние от съответния съд по регистрация;

- информация за осъществяваната от организацията дейност в областта на околната среда през последните три години, подписана от представляващия НПО;

- декларация по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 9 ал. 4, т. 5 от ПУДККГМО, удостоверяваща, че номинациите са направени в съответствие с изискванията на устава/ учредителния акт на НПО;

- писмени декларации по образец, съгласно Приложение № 4 към чл. 9 ал. 4, т. 6 от ПУДККГМО, за съгласие за участие в дейността на Комисията, подписани от номинираните лица;

- автобиографии на номинираните лица.

Правилникът за устройството и дейността на ККГМО и образци на документите могат да бъдат изтеглени от интернет адрес: http://www5.moew.government.bg/?page_id=45601.

  1. Срок на подаване: Документите се представят на МОСВ до 14 дни след публикуването на настоящата покана.
  2. Подаване на документите:

На място: Министерство на околната среда и водите; бул. «Княгиня Мария Луиза» № 22, партер – Деловодство от 9 до 17 часа всеки работен ден.

По пощата на адрес: Министерство на околната среда и водите; бул. «Княгиня Мария Луиза» № 22, София 1000

По електронен път с електронен подпис на адрес: edno_gishe@moew.government.bg

  1. Процедура за избор: Изборът за участници в дейността на ККГМО без право на глас ще се извърши по процедурата, разписана в чл. 9 на ПУДККГМО.

Поканата е публикувана във вестник „Сега“ на 20 юли 2017 г.


18-04-2017 10:48 | актуални обяви

Оперативна програма "Околна среда" обяви конкурс за петима експерти

Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ обяви конкурс за петима държавни служители. Кандидатите ще се състезават за позициите на началник отдел „Програмиране и планиране“, държавен експерт в отдел „Последващ контрол“, старши експерт в отдел „Оценка на проекти и договаряне“, старши експерт по заместване до завръщане на титуляра в отдел „Програмиране и планиране“ и старши експерт по заместване до завръщане на титуляра в отдел „Последващ контрол“.

Срокът за подаване на документи е 14 дни от обявяването на конкурса – 13 април 2017 г.

Кандидатите могат да получат повече информация на сайта на МОСВ на адрес: http://www5.moew.government.bg/?p=56110


 

02-11-2016 10:48 | актуални обяви

МОСВ набира предложения за пилотни екопроекти

В МОСВ вече може да се кандидатства за финансиране на иновативни проектни  предложения, свързани с опазване на околната среда  в рамките на Споразумение между екоминистерствата на България и Германия.

Финансовата подкрепа е насочена към проекти в областта на климата (ограничаване на емисиите на парникови газове, енергийната ефективност), за подобряване качеството на въздуха и водите, опазването на почвите, въвеждането на екологосъобразни производствени процеси и ефективно използване на ресурсите. Бенефициенти могат да са предприятия, общини и общински предприятия.

Финансирането ще е като безвъзмездни инвестиционни грантове и целеви заеми. Допустими за финансиране са инвестиции в екологосъобразни технологии, обучения и квалификация на персонал във връзка с инвестиционни проекти и дейности за повишаване на информираността. Няма твърдо определена сума/процент на отпуснато финансиране, очаква се и съфинансиране от страна на инвеститора.

Параметрите на отпуснатата помощ зависят от нуждите на проекта по отношение на инвестиционните разходи, собствените ресурси и средствата от трети страни, като се прилага европейското законодателство за държавна помощ. Годишният обем на Програмата за иновации в околната среда на Федералното министерство е 2, 5 млн. евро общо за всички страни, които са допустими за финансиране по програмата – България, Чехия, Полша, Латвия, Румъния.

Изплащането на грантовете ще става от банкова група “KfW”, определена от Федералното министерство на околната среда .

Предварителните условия за проектните предложения е да прилагат високи технологии, които надминават съществуващите екологични стандарти в страната, да има моделен характер за подобни последващи проекти, както и  научноизследователските и развойни дейности да са приключили.

Апликационната форма се подава на български и на немски език и може да се изтегли от тук. Документите (+ тяхно копие нa електронен носител) трябва да  се изпращат до Министерството на околната среда и водите на адрес: София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22, Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“  -  на вниманието на Диана Бакалова . За повече информация може да се свържете на тел.: +359 (2) 940 62 80 или e-mail: dbakalova@moew.government.bg.

При разминавания между българската и немска версия на заявленията се взема предвид версията на немски език.

Програмата за иновации в околната среда, ФМОЦОПСЯБ вижте тук: http://www.bmub.bund.de/en/topics/research-government-funding/foerderprogramme/environmental-innovation-programme-for-projects-abroad/

Презентация на Програма за иновации в околната среда (в чужбина)

Флайер на Програмата за иновации в околната среда на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на ФР Германия.