Отговор на въпрос от Михаил Миков, ПГ „БСП лява България“ за чистотата на атмосферния въздух във Видин

25 ноември 2016 | 15:33

Уважаеми, господин Миков, на територията на град Видин качеството на атмосферния въздух се контролира от Aвтоматична измервателна станция Видин. Измерват се следните основни показатели: фини прахови частици (ФПЧ) с големина от 10 микрометъра и серен диоксид. Резултатите от мониторинга в периода 2010-2015 г. показват, че се превишават нормите за съдържание на фини прахови частици. Съгласно данните от Националната система за мониторинг през последните няколко години се наблюдават положителни тенденции по отношение намаляване както на броя на превишенията на средно денонощната норма, така и на средно годишната концентрация за почти всички пунктове за мониторинг на ФПЧ в страната. Конкретно за Видин резултатите показват, че се наблюдава положителна тенденция до 2013 г., след която се повишава както броят на превишенията на средно денонощната норма, така и на средно годишните нива. Съгласно информация от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда на Р България за 2014 г. с Автоматичната измервателна станция – Видин са отчетени много голям брой превишения на средно денонощната норма – 171 дни, в сравнение с всички останали пунктове в страната. Задължение на Министерството на околната среда и водите е да провежда държавната политика по управление на качеството на атмосферния въздух. Основните функции на министерството са разработване на законодателството и упражняване на контрол върху индустриалните източници на замърсяване.

Що се отнася до качеството на въздуха в населените места, трябва да бъде подчертано, че основното задължение за неговото постигане и поддържане имат общинските власти. При нарушено качество на въздуха местните власти са задължени да разработят и изпълняват общински програми за качество на въздуха. Като община с нарушено качество на атмосферния въздух, Видин има разработена програма за намаляване на нивата на фини прахови частици с План за действие към нея за периода 2015-2020 година. Съгласно програмата, основните източници на замърсяване са на първо място битовото отопление, следвано от индустрията и транспорта. Изготвеният План за действие към програмата включва краткосрочни мерки за 2016 г., средносрочни в периода 2017-2019 г. и дългосрочни – за 2020 г. От съществена важност е, разбира се, да се изпълняват мерките, заложени в програмата на общината.

Какво прави Министерството на околната среда и водите в рамките на своята компетентност: - Разработено е национално законодателство в областта, изцяло съответстващо на европейското. - Обособихме изцяло нова Приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ в оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година“, чрез която предоставяме ресурс в размер на 115 млн.лв. на общините, в които има проблем с качеството на атмосферния въздух. Първата покана за проектни предложения за актуализиране на програмите вече е отправена към общините през юли. Предстои следващата година да финансираме и конкретни инвестиционни мерки за подобряване качеството на въздуха. - С подкрепата на Международната банка за възстановяване и развитие започваме разработването на Национална програма за качеството на атмосферния въздух. Знаете, че през 2015 г. бяха приети изменения в Закона за чистотата на атмосферния въздух, с което даваме възможност за прилагане на допълнителни мерки от общините за подобряване на качеството, като например създаване на зони за ниски емисии, ограничаване употребата на определени горива, ограничаване движението на определени превозни средства в населените места. - Създадена е междуведомствена работна група, чиято задача е да намери начин, по който да се промотира използването на горива за отопление с ниско съдържание на сяра и прах.