Отговор на въпрос от народните представители Валентина Найденова и Милко Недялков от ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, относно възможности за стопанисване и управление от община Троян на находища на минерални води в с.Чифлик и с.Шипково, община Троян, област Ловеч

01 септември 2017 | 15:22

Уважаема госпожо Найденова, уважаеми господин Недялков, през 2011 г. община Троян изразява желание по придобиване право за безвъзмездно управление и ползване на находище на минерална вода „Шипково“, с. Шипково и находище „Чифлик“, с. Чифлик, област Ловеч, за срок от 25 години.

Министерството на околната среда и водите е уведомило Община Троян за невъзможността за предоставяне на находищата. Мотивите са:

- находище „Чифлик“ не отговаря на изискванията за предоставяне описани в Закона за водите, тъй като него има предоставени разрешителни за ползване на повече от 51 на сто от утвърдените експлоатационни ресурси на находището.

- находище „Шипково“ също не отговаря на изискванията за предоставяне описани в Закона за водите, тъй като към 2011г. от сондаж Л-2 има предоставена действаща концесия за добив на минерална вода.

За находище "Шипково" има подадени следните инициативи по чл.20 от Закона за концесиите:

  • През октомври 2010 г. е заявена инициатива за предоставяне на концесия от сондаж № Л-37;
  • Със Заповед от септември 2012 г. са стартирани подготвителни действия за предоставяне на концесия за добив на минералната вода от сондаж №Л-37. Подготвителните действия са преустановени със заповед от юли 2014 г. на министъра на околната среда и водите, до предприемане действия за въвеждане в експлоатация на пояс І-ви на Санитарно-охранителната зона на сондаж № Л-37 или за предприемане на действия за предоставяне на концесия от сондаж № Л-2, след изпълнение на правните предпоставки.

От Басейнова дирекция Дунавски район, като орган стопанисващ и управляващ находище „Шипково“ са предприети действия за подготовка на документи и издаване на Акт за публична държавна собственост на пояс І-ви на Санитарно-охранителната зона и провеждане на процедура по определяне на Санитарно-охранителна зона около сондаж № Л-2.

През 2013 г. е заявена инициатива за предоставяне на концесия от сондаж № Л-2.

Предвид разпоредбата на чл.47, ал.11 от Закона за водите, съгласно която от едно находище на минерална вода се предоставя концесия за добив само на един концесионер, процедура за предоставяне на концесия от сондаж №Л-2 не може да бъде открита.