Отговор на въпрос от народния представител Корнелия Нинова от парламентарната група БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ относно водоснабдяването на град Мизия, Врачанска област

Уважаема госпожо Нинова, в началото на отговора си трябва да направя уточнението, че според регламентирания в закона ред, отстраняването на несъответствията от водоснабдителните организации и ограничаване на ползването на питейна вода се извършва от органите на Държавния здравен контрол към РЗИ, а не от РИОСВ. Знаете, че съгласно Закона за водите държавната политика свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водно стопанските системи и съоръжения се осъществяват от МРРБ, а мониторинга и контрола на качеството на питейните води са в рамките на компетентността на министъра на здравеопазването.

Националната политика за осигуряване на питейно водоснабдяване се прилага на място от ВиК дружеството, в случая ВиК Враца. Като титуляр на разрешителни за водовземане от подземни води има задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг на водоизточника, ползван за водоснабдяване на град Мизия. Предоставянето на информация на директора на Басейнова дирекция от извършвания собствен мониторинг е условие към издаденото разрешително за водоползване.

Съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. Басейновата дирекция „Дунавски район“ осъществява контрол върху състоянието и правилна експлоатация на водовземните съоръжения за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водните количества, изпълнението на условията в издадените разрешителни по Закона за водите и спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони.

През април 2015 г. местността „Герена” бе залята за близо 10 дни от високите води на р. Скът, след събитията от миналата година. През май 2015 г. се влошават питейните качества на водата от сондажните кладенци. Във връзка с това е постъпила жалба в Басейновата дирекция „Дунавски район” - Плевен за влошаване на качеството на водата за питейно водоснабдяване на територията на гр. Мизия. На 15 юни 2015 г. е извършена проверка на ВиК – Враца от експерти на БДДР. Отчетено е, че дружеството ВиК – Враца е приело действия за подобряване на качеството на питейна вода като са монтирани на филтри на черпателния резервоар, почистване и дезинфекциране на напорен водоем и на вътрешната водопроводна мрежа, подмяна тръбопроводите от водоизточниците, по които се подава водата към Мизия. Издадена е заповед на управителя на ВиК – Враца за ежедневно вземане на проби за извършване на анализ на качеството на питейната вода съвместно с РЗИ - Враца и създадения Обществен съвет в Мизия.

На 28 август 2015 г. е извършена проверка за състоянието на водоснабдяването на гр. Мизия с питейна вода, от експерти на БДДР - Плевен, съвместно с представители на  ВиК ООД - Враца и РЗИ - Враца във връзка с последващ контрол по горе споменатата жалба. По време на проверката от представителите на ВиК и РЗИ се извърши пробонабиране за изпитване качествата на водата за питейно-битови цели в Мизия. Не са отчетени отклонения от нормите за качеството на водата по Наредба №9. По данни на ВиК - Враца е имало нарушение във водоподаването, предимно нощно време, поради ремонтни дейности.

Считано от 31 август 2015 г., съгласно данни от ВиК дружеството, е възстановено 24-часовото, непрекъснато подаване на вода  и се осигуряват питейно-битовите нужди на населението в Мизия. В изпълнение на контролните си дейности БДДР е предприела необходимите мерки.