Отговор на въпрос от народния представител Корнелия Нинова от Парламентарната група „БСП лява България“ относно замърсяване на въздуха в Пирдоп и Златица

17 юли 2015 | 17:31

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИНОВА,

На 22. 06. 2015 г., в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) София, е постъпил сигнал за остра задушлива миризма в района на гр. Пирдоп, във връзка с който от инспекцията са предприети следните действия:

На 23. 06. 2015 г. от експерти на РИОСВ – София, съвместно с представители на община Пирдоп, са извършени проверки на производствени обекти, евентуални източници на миризми, а именно: „Мини топлоелектрическа централа“ „Аурубис България“ АД , „Регионална площадка за твърди битови отпадъци“, стопанисвана от община Пирдоп.

В „Мини топлоелектрическа централа“ е установена миризма на запалена дървесина локално във вътрешното пространство на производствената сграда. При проверката на „Аурубис България“ АД е извършен обход на производствената площадка, като към момента на проверката и по време на цялостния обход, не е установено наличието на миризми. При проверка на „Регионална площадка за твърди битови отпадъци“, стопанисвана от община Пирдоп е установено наличието на миризми - локално по площадката на депото и в близост до поречието на река Пирдопска в южна посока. Видимо не е установено и няма следи за локални горивни процеси, засягащи характерните депонирани отпадъци на територията на сметището.

Във връзка с констатираните обстоятелства при извършената проверка, с писмо на РИОСВ - София от 26 юни 2015 г., на община Пирдоп са издадени предписания, относно:

  • ежедневен контрол на депото с цел недопускане на изгаряне на отпадъци
  • засилен контрол върху генераторите на излезли от употреба гуми
  • засилен контрол за недопускане на нерегламентирано изгаряне на отпадъци на територията на общината

Община Пирдоп е декларирала  изпълнението на дадените предписания, като е уведомила РИОСВ за предприетите действия и предвидените мерки за контрол.

На 24 юни 2015 г. мобилната автоматична станция (МАС) на ИАОС е позиционирана в гр. Пирдоп, като за период от 48 часа са извършени измервания по показатели фини прахови частици (ФПЧ10), азотен оксид (NO), азотен диоксид (NO2), серен диоксид (SO2), озон (О3), въглероден оксид (СО), бензен, толуен, ксилен, полициклични ароматни въглеводороди, летливи органични съединения и метеорологични параметри.

На 25 юни 2015 г. са получени нови сигнали за миризми и замърсяване на въздуха в гр. Пирдоп, във връзка с което е удължено с още 24 часа обследването на качеството на атмосферния въздух.

На 26 юни 2015 г. са извършени нови проверки на място от експерти на РИОСВ – София. При извършения обход на площадките на дружествата, органолептично не е установено наличие на миризма.

В заключение, бих искала да Ви информирам, че от анализа на резултатите от измерванията на мобилната автоматична станция и от данните на пунктовете за мониторинг, за периода 24-27 юни 2015 г., не са установени превишения на показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в град Пирдоп. Уведомявам ,че е стартирана процедура с писмо от  директора на РИОСВ към ИАОС за осигуряване на оборудване  и разполагане на постоянно действаща автоматична измервателна станция за качеството на атмосферния въздух в района на общините Пирдоп и Златица. Имаме положително становище и още следващата седмица ще бъде разположена тази постоянно действаща лаборатория, което се надявам, че ще подпомогне усилията ни за непрекъсната информация за качеството на атмосферния въздух, която да бъде предоставяна на населението.