Отговор на въпрос от народния представител от БСП – Лява България Иван Иванов, относно замърсяване на въздуха в квартал „Дивдядово“, гр. Шумен

22 юли 2016 | 15:44

Уважаеми, господин Иванов, Регионалното депо за неопасни отпадъци –  Шумен обслужва общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови Пазар и е собственост на община Шумен. Съгласно Договор за концесия на община Шумен от месец юли 2001 г., сключен между община Шумен и „Титан БКС“ ООД, Шумен, както и Анекс към него от 12. 04. 2010 г., оператор на депото е „Титан БКС“ ООД, Шумен.

Относно предприетите действия от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Шумен по възникналата аварийна ситуация:

На 2 юли 2016 г. след регистриран сигнал в РИОСВ - Шумен, подаден от телефон 112, за „наличие на задушлива миризма и дим от кв. Дивдядово“, незабавно е организиран екип от експерти и служители от инспекцията и е извършена проверка „на място“. При проверката е констатирано наличие на бял дим, с източник  тялото на депото – локални огнища в клетки 1 и 2, на площ около 200 кв. м. Не са установени видими пламъци от изгаряне на депонирани отпадъци. Органолептично не е констатирана остра и задушлива миризма. Констатираната вероятна причина за пожара е дълбочинно самозапалване в „тялото“ на депото вследствие на естествени процеси и високи дневни температури. Настъпилото самозапалване е в резултат на неспазване, от страна на оператора, на изискването за запръстяване.

От РИОСВ са дадени предписания на „Титан БКС“ООД, Шумен за осигуряване на достатъчно техника за овладяване на пожара, за осигуряване на непрекъснато 24-часово дежурство на обекта и за уведомяване на РИОСВ за планираните мерки за отстраняване и недопускане на нови подобни самозапалвания.

След извършен стриктен последващ контрол, чрез ежедневни проверки в периода от 2 до 20 юли 2016 г., за изпълнение на дадените предписания е констатирано, че от „Титан БКС“ ООД са предприети мерки за потушаване на пожара – осигурена е допълнителна техника за запръстяване на „тялото“ на депото и гасене на огнището със специализирани противопожарни  автомобили на Районна дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението“, пожарът е изцяло локализиран и силно намален.

На 20 юли 2016 г., от РИОСВ – Шумен е констатирано, че е преустановено тлеенето от депото и екипите на РД ПБЗН са напуснали района на депото.

За установеното нарушение, в резултат на неправилна експлоатация, от РИОСВ – Шумен е съставен  акт на „Титан БКС“ ООД. Предстои издаване на наказателно постановление, в кратък срок, за налагане на имуществена санкция на дружеството, в размер на 10 000 лв.

Относно предприетите действия за установяване на качеството на атмосферния въздух от Регионалната инспекция е осигурена публичност на информацията за състоянието на депото и констатациите от извършените измервания на качеството на амтосферния въздух, чрез публикуване на прессъобщения на интернет страницата на инспекцията.

 

Министър Василева (в отговор на поставените допълнително въпроси):

Съгласно измерванията на  Автоматична измервателна станция за качеството на атмосферния въздух (АИС – Шумен), която се извършва мониторинг за качеството на атмосферния въздух, регистрираните данни за дните на неорганизираното изпускане на емисии от тялото на депото от 02 до 7 юли 2016 г., показват регистрирано превишение по показател ФПЧ10 –  на 2 юли 2016 г. (при норма от 30,0 мкг/м3, са отчетени  36,79 мкг/м3). По останалите контролирани основни показатели за КАВ не са констатирани превишения.

При извършване на ежедневните проверки, на 7 юли 2016 г. е констатирано,  че депото продължава да поддържа горивен процес – тлеене на отпадъците. От Регионална лаборатория (РЛ – Шумен) е извършено допълнително измерване на КАВ на 7 и 8 юли 2016 г. Резултатите от измерванията показват минимално превишение на стойностите за метилмеркаптан на 7 юли 2016 г. Концентрациите на останалите измерени показатели са с нива под минималните гранични стойности.

Договорът за концесия на община Шумен, сключен с „Титан БКС“ ООД, Шумен, и Анексът към него са в сила до 22 юли 2016 г., включително. Считано от 23 юли 2016 г. управлението на РДТБО Шумен ще се осъществява от Общинското предприятие „Чистота“.