Отговор на въпрос от народния представител от ПГ „БСП – лява България“ Таско Ерменков относно състоянието на язовирите в Сливенска област

05 февруари 2016 | 14:15

Уважаеми господин Ерменков, предвид зададените от Вас въпроси, бих искала да направя важно уточнение – действията и мерките, предприети от институциите, които имат отношение към превенцията и управлението на риска от наводнения и защитата на населението бяха оповестени пред обществеността. В този смисъл мерки бяха предприети както по отношение на провеждането на ефективен контрол за осигуряване на проводимостта на речните русла, така и по отношение на контролирането на състоянието на хидро-техническите съоръжения. Знаете, че беше сформиран и единен национален орган, който отговаря за това – Държавната агенция по метрология и технически надзор. Важното уточнение засяга и елемент от Вашия въпрос, засягащ термина потенциално опасни язовири. Съгласно нормативната уредба язовирите, определени като потетенциално опасни не означава, че са технически неизправни. Потенциално опасен язовир е язовир, който се намира в близост до населени места, автомагистрални пътища клас I, ЖП линии или важни стопански обекти. Такъв, който е важно да се контролира и проверява.

Всяка година областните управители назначават междуведомствени комисии, състоящи се от представители на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, „Напоителни системи“ ЕАД, НЕК ЕАД, предприятие „Язовири и каскади“, ВиК дружества, съответната Басейнова дирекция, съответната РИОСВ и представител на съответната Областна администрация. Те извършват пролетни и есенни проверки на определените потенциално опасни язовири.

Констатациите от есенните проверки на 2015 г. са, че в област Сливен от проверените потенциално опасни язовири, няма технически неизправни. В резултат от извършените проверки в страната през 2015 г. от междуведомствените комисии, в област Сливен са определени като технически неизправни 4 язовира: в община Сливен – 3 и в община Котел – един.

По данни на „Напоителни системи”, с общините Сливен и Котел са сключени договори за временно извеждане от експлоатация и в този смисъл ремонтните дейности вече са приключили и язовирите са изведени от експлоатация, т. е. не представляват риск.

С приетите допълнения в Закона за водите, контролът върху язовирите се извършва от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор.