Отговор на въпрос от народния представител от ПГ на Реформаторския блок проф. Вили Лилков относно обявяването на защитена зона Камчия BG0000116 и Ропотамо BG0001001 по Директивата за местообитанията и осигуряване на опазване на дюните

Уважаеми господин Лилков, законовият ред за издаване на заповеди за обявяване на защитени зони е разписан в чл. 12 от Закона за биологичното разнообразие. Министерство на околната среда и водите има задължението да изготви проект на заповед за обявяване на защитените зони, съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона. За упоменатите от Вас защитени зони „Камчия“ и „Ропотамо“ – за  опазване на природните местообитания и за дивата флора и фауна са изготвени такива проекти на заповеди и в съответствие с чл. 12, ал. 3 от същия закон те са предоставени на обществен достъп. Публикувано е обявление в централен ежедневник, в което е съобщено къде са разположени защитените зони, къде са налични проектите на заповедите, в коя РИОСВ гражданите имат достъп до тях, както и срокът, в който заинтересованите лица могат да предоставят на министъра на околната среда и водите писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповедите забрани и ограничения на дейности. Освен това РИОСВ във Варна и Бургас са уведомили всички областни и общински администрации, включително кметовете на населените места, на чиято територия попадат защитените зони, за стартиралата процедура.

По предложените режими са постъпили редица възражения, предложения и коментари от частни лица, НПО, местни власти и други институции. В задълженията на МОСВ е да съобрази всички изказани мнения и да намери балансиран подход. Приоритет на Министерството е устойчивото управление при ползването на териториите в границите на защитените зони. Мрежата Натура 2000 не следва да се разглежда като ограничение, а като възможност за реализиране на устойчиви дейности, които са в синхрон с предмета и целите на опазване на зоните.

В тази връзка са проведени редица срещи с представители на заинтересованите страни, на които достигнахме до общия извод, че целите на законодателството не трябва да се променят, трябва да се върви към подобряване на прилагането в областта на Натура 2000. Налагането на ограничения само по административен път не е най-успешният подход за постигане на целите на Натура 2000. Това е позицията, която сме изразявали нееднократно.

Отчитайки изключителната важност на защитените зони за опазването на биологичното разнообразие в ЕС и предвид необходимостта от определяне на модел и органи за управлението на защитените зони, предстои МОСВ да избере подход за устойчивото им управление при осигуряване на широка обществена дискусия в рамките на проект, който ще се реализира по ОПОС.

Към настоящия момент със заповеди на министъра на околната среда и водите са обявени шест защитени зони за местообитания. Осигурен е обществен достъп до проектозаповеди за 30 защитени зони и в процес на подготовка са окончателните заповеди.

Що се отнася до Вашето конкретно питане относно въвеждането на пълна забрана за всякакво строителство върху дюни, в заповедите за обявяване на защитени зони „Камчия“ и „Ропотамо“ като дублираща мярка, считам, че въведеният с чл. 17а от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие законов императив е с по-голяма тежест, отколкото такава забрана в общ административен акт. Съгласно чл. 17а от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, строителството, поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, както и промяната на предназначението и учредяването на ограничени вещни права върху дюни е забранено. Това е изрична забрана!

Съобразявайки се с вече въведения законов режим и отчитайки обстоятелството, че и други дейности извън него също могат да окажат отрицателно въздействие върху дюни, в проектозаповедите за въпросните зони сме предвидили допълнителни забрани – за  движение на МПС извън съществуващи пътища, за въвеждане на неместни растителни видове и за унищожаване на естествената растителност.