Отговор на въпрос от народния представител Слави Бинев от парламентарната група „Патриотичен фронт“ относно изпълнението на комуникационен план на ОП „Околна среда 2007-2013“

Уважаеми, господин Бинев, не мога да споделя тревогата, която изразихте относно съмнения за незаконосъобразност. Категорично не съм съгласна с твърдението Ви, че програмата е приключила. Съгласно регламента Оперативните програми за периода 2007-2013 година приключват със сроковете за допустимост в края на 2015 г., и в този смисъл програмата не е приключила.

Във връзка с Вашия въпрос Ви информирам, че както другите програми, така и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ през 2015 г., чрез Управляващия орган, провежда информационна кампания в изпълнение на Комуникационния план на Оперативната програма. Акцент в комуникацията е представянето на резултатите от изпълнението на програмата във връзка с нейното приключване. Кампанията, която се провежда е част от изпълнението на „Трети етап 2014-2015 г.“ от Комуникационния план на програмата, одобрен от Европейската комисия през месец май 2008 г. Мерките за информация и публичност са насочени към представяне на широката общественост на резултатите, постигнати при изпълнението на Оперативната програма, както и към осигуряване на прозрачност за изразходваните средства, предоставени от Европейския съюз и националното съфинансиране. 

За изпълнение на мерките за информация и публичност са избрани различни информационни канали, в зависимост от целевите групи и заложените цели на кампанията. Избраните комуникационни методи са: информационна кампания в електронните медии, насочена към широката общественост и провеждане на информационни събития – семинари, дискусии, пресконференции и др., насочени към различните целеви групи съгласно Комуникационния план на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013. Комуникационните методи, които се използват в кампанията са съобразени с посочените цели и целеви групи, анализа на ефективността на досегашното изпълнение на мерки по Комуникационния план, пийпълметрични данни и анализ на телевизионна и радиоаудитория, както и с възможностите за финансиране на тези мерки по Приоритетна ос 4 на ОПОС.

С цел подготовка и реализиране на кампанията в електронните медии, на базата на пийпълметрични данни и анализ на телевизионна и радиоаудитория, са изпратени писма-покани към електронните медии за представяне на оферта за програмно време. Постъпилите в МОСВ оферти са разгледани, като предложените от медиите формати, време за излъчване, цена и срокове са анализирани и оценени в контекста на пийпълметричните данни, целевите групи и целите на кампанията.

Сключени са договори с електронни медии с фиксирани параметри и срокове за постигането на основните цели на кампанията, а именно предоставяне на широката общественост  на резултатите, постигнати при изпълнението на програмата, в т. ч. и приносът на ОПОС за подобряване на качеството на живот в страната, осигуряване на прозрачност за изразходваните средства, предоставени от ЕС и националното съфинансиране.

В заключение отново искам да подчертая, че мерките за информация и публичност са изцяло в съответствие с изискванията на Регламента и се изпълняват при спазването на принципите за равнопоставеност, навременност, адаптивност, партньорство и прозрачност.