Отговор на въпрос от народния представител Велизар Енчев, нечленуващ в парламентарна група oтносно oпасно замърсяване на питейната вода в село Дамяново, община Севлиево

17 юли 2015 | 17:56

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕНЧЕВ,

В отговор на въпроса и в съответствие с компетенциите на МОСВ бих искала да Ви информирам следното:  за питейно-битови нужди село Дамяново, община Севлиево се водоснабдява от подземни води чрез каптиране на извори, разположени в три групи: каптаж „Гюр чешма“, „Чешмите“ и „Баирите“. Първите две групи са разположени южно от селото в близост до земеделски земи, а третата – в гориста местност, северно от селото. За подаване и съхранение на водата се използват съответните помпени станции и напорен резервоар.

За ползването на подземните води от водно тяло „Карстови води в Централен Балкан“, от директора на Басейновата дирекция „Дунавски район“ са издадени разрешителни на ВиК „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево. Съгласно Закона за водите дружеството отговаря за качеството на питейната вода предоставяна на населението.

Съгласно Плана за управление на речните басейни и изготвения през 2014 г. „Междинен преглед на значими проблеми при управление на водите в Дунавски район",  за водното тяло основен риск представляват дифузните замърсявания от земеделската дейност, както и концентрирани замърсявания от животновъдни ферми и населени места без пречиствателни съоръжения, каквото е с. Дамяново.

На 14 юли 2015 г., от експерти на РИОСВ във Велико Търново, Басейновата дирекция „Дунавски район“, ВиК „Бяла“ ЕООД и общинска администрация в Севлиево е извършена проверка на района на с. Дамяново, при която е констатирано следното:

Пречиствателната станция в  Севлиево е въведена в експлоатация от началото на 2010 г. Излишната утайка се обезводнява, преработва се с коагулант и се третира с филтър преса. Влажността на утайката е около 80%. Извършените анализи на утайката показват, че същата може да се предава за обезвреждане чрез депониране. Намерението на ВиК „Бяла“ гр. Севлиево е генерираната утайка да се оползотворява. За тази цел тя се  транспортира и временно съхранява на бетонов изравнител, намиращ се в землището на с. Дамяново.

Бетоновият изравнител е с площ около 3 дка и дълбочина около 2 м. При извършения оглед на района е установено, че местоположението на изравнителя не попада във водосборната област на двата водоизточника за питейни води на с. Дамяново.

Първият водоизточник – каптаж „Чешмите“ е разположен на около 300-400 м, непосредствено под стопанския двор на селото, където има разположени два животновъдни обекта с големи количества складиран стар и пресен оборски тор в и извън чертите на двора. При валежи, повърхностните води преминават през складирания оборски тор и чрез дренажните тръби достигат до каптажа, като го замърсяват с нитрати. На кмета на община Севлиево е дадено предписание за незабавно предприемане на мерки за почистване на нерегламентираното замърсяване с оборска тор. 

Към момента водоснабдителното дружество „Бяла“ ЕООД е предприело действия за изключване на замърсените с нитрати води от каптаж „Чешмите“. Водоснабдяването на с. Дамяново ще се осъществява само от каптаж „Гюр чешма“.

В тази връзка, с писмо от 6 юли 2015 г. дружеството ВиК „Бяла“ е уведомило Областната дирекция по безопасност на храните в Габрово да предприеме на действия по компетентност, относно осигуряването на съхранението и оползотворяването на генерирания оборски тор от животновъдните обекти в стопанския двор на с. Дамяново.