Отговор на въпрос от народния представител Велизар Енчев относно изграждането на язовир „Бяла“ край Севлиево

11 септември 2015 | 15:32

Уважаеми господин Енчев, безспорно споделям Вашето виждане за необходимостта от предприемане на действия за осигуряване на достатъчни количества качествена питейна вода за гражданите на Севлиево. Това е въпрос, който нееднократно сме разисквали и с общината, и с кмета на общината, Това е усилие, което се подкрепя в годините.  Детайлната информация за напредъка на този проект, предвид компетенциите на министерствата, може да бъде получена от колегите на МРРБ, но и от кмета на общината. При провеждането на националната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителните и канализационни системи и съоръжения на населените места и за предпазване от вредното въздействие на водите приоритетно трябва да се следва и да се изпълняват заложените програмите от мерки в плановете за управление на речните басейни, които се разработват на басейново ниво, така също и плановете за управление на риска от наводнения.

В момента в процес на актуализация е План за управление на речните басейни в Дунавски район, той ще обхваща периода от 2016 до 2021 г. Недостигът на вода и засушаването,свързани с климатичните промени са потенциални проблеми, които ще бъдат включени в  прегледа на установените значими проблеми в управлението на водите и ще се включат конкретни обект към бъдещите програми от мерки.

Планираните мерки, свързани с недостига на вода и засушаването ще бъдат съобразени и с предвижданията, алтернативите и приоритетността на планираните дейности в Регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация, чиято цел е да подобри водоснабдителните услуги, за да се покрият изискванията на Европейските директиви и националното ни законодателство, което ще позволи да се посрещнат нуждите на населението и бизнеса за осигуряване на адекватно водоснабдяване.

През периода 2012-2014г. бяха разработени възложените от МРРБ Регионалния генерален план. Конкретно за ВиК Севлиево има разработен и утвърден през 2014 г. Регионален генерален план , който включва краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки . Това са инвестиционни програми, където приоритетно са описани всички подобекти на водоснабдителната система, които трябва да бъдат изградени и реконструирани. Интересен момент е,  че в първия вариант на изготвянето на този документ е била предвидена друга алтернатива за водоснабдяване, но след обсъждане в ОС на община Севлиево и след становище изразено от кмета в окончателния вариант – изграждането на язовира е възприето, като решението за осигуряване на постоянно, качествено водоснабдяване.

МОСВ подкрепя реализацията на проекти чрез ОП „Околна среда“, като за целта е необходимо да бъде разработен регионално прединвестиционно проучване от обособените  територии,  където има действащ един ВиК оператор. Тук стъпката, която трябва да бъде предприета е консолидирането на ВиК операторите, за да може да бъде бенефициент на безвъзмездно финансиранепо ОП „Околна среда“, ако средствата, които са необходими за изграждането на язовира ще бъдат ползвани от ОПОС.