Отговор на въпроса на г-н Джевдет Чакъров, народен представител от ПГ на ДПС

06 ноември 2014 | 14:57

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАКЪРОВ,
 
В отговор на Вашето залитане, Ви уведомяваме както следва:

 

I; Въпрос: „Подготвя ли се подписването на договора между ПУДООС и община Първомай за отпускането на безвъзмездната помощ за реализацията на проект „Допълнително водоснабдяване на с.Буково, община Първомай"?"

Отговор: Да, подготвя се.

2. Въпрос: „Ако се подготвя такъв договор, на какъв етап е подготовката му и кога се очаква той да бъде подписан"

Отговор: Решението на УС на ПУДООС за финансиране на обекта е под условие представяне на становище от компетентната дирекция но МОСВ.

За изпращане на документите за становище от Дирекция „Управление на водите" към МОСВ е необходимо окомплектоване на заявлението с необходимите документи в съответствие с изискванията на ПУДООС.

С писмо на ПУДООС с изх. № МВО-132501 от 26 август 2014г. общината е уведомена за решението на Управителния съвет и необходимостта от окомплектоване на заявлението.

Към настоящият момент - 04.11.2014г. от община Първомай в ПУДООС не е постъпвало писмо или документи във връзка с обекта.

Предвид това обстоятелство, не можем да се ангажираме с конкретен срок за подписване на договора.

3. Въпрос: „Ако все още няма процедура по подготовка на договор, каква е причината за това и ще се подише ли изобщо такъв договор с община Първомай?"

Отговор: Процедурата за подписване на договор е стартирала, но кога той ще бъде подписан зависи от община Първомай, която трябва да окомплектова заявлението съгласно изискванията на ПУДООС, за да се пристъпи към подписването му.

Подчертаваме, че ПУДООС изпълнява решенията на Управляващия орган - Управителния съвет и вътрешните правила на предприятието.