Отговор на въпроси от народния представител от ПГ на АБВ Иван Иванов, относно изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на Видин

22 юли 2016 | 13:49

Уважаеми, господин Иванов, община Видин е бенефициент по проект за „Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин“, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. За реализацията на проекта, на 26. 11. 2012 г. бе сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между МОСВ и община Видин, като стойността на проекта е 39,7 млн. лв. В обхвата на проекта са включени два инфраструктурни компонента: изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа на град Видин.

Ползите от реализацията на проекта са свързани с изпълнение на изискванията на Директивата за пречистване на градски отпадъчни води в чувствителни зони и намаляване на замърсяването в трансграничните райони. Разбира се и подобряване на качеството на живот на населението и опазване на общественото здраве.

В рамките на първия програмен период единният от компонентите – договорът за реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа на Видин бе изпълнен, като обектът бе въведен в експлоатация в края на миналата година. Положена бе ВиК мрежа с обща дължина 25 км.

За съжаление трябва са се отбележи, че обект ПСОВ – Видин не беше изпълнен в рамките на миналия програмен период. Отчете се около 30% физическо изпълнение от обхвата на договора. Причините за това са закъснение при сключване на договор с изпълнител, както и  недостатъчния административен капацитет и слаб контрол от страна на общината. Основната и съществена причина обаче бе натрупаното непреодолимо закъснение в изпълнението на строителните и монтажни работи по работната програма на строителя.

Към днешна дата договорът за проектиране и строителство на пречиствателна станция е прекратен от Възложителя – община Видин. За обекта е подписан Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. За да продължи изпълнението на обекта, общината планира провеждане на обществена поръчка за избор на нов изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки.

Знаете, че за да се спасят рисковите проекти, след активна комуникация с отговорните служби в Европейската комисия, МОСВ успя да получи „зелена светлина“ и одобрение за фазиране на осем проекта, стартирали в стария програмен период. Един от тях е за община Видин. Чрез фазирането на проекта на общината се предоставят средства за завършването му, които в противен случай следваше да бъдат осигурени от общинския бюджет, а всички добре разбираме, че това е непосилна финансова тежест за бенефициента.

За тази цел община Видин подаде проектно предложение, то беше оценено и има решение на управляващия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 17 ,9 млн. лв. за изпълнението на втората фаза от проекта, именно довършване на пречиствателната станция за отпадъчни води. Имаме пълна готовност за подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ с общината. Според индикативния график, представен от община Видин към проектното предложение, срокът за завършване на ПСОВ – Видин е 20 месеца.

Затова се надявам на мобилизацията на община Видин, защото и аз Ви подкрепям в становището, че това е важен, стратегически бих казала, проект за региона, имайки предвид, че се намира и по протежението на Дунав – чувствителна зона. Изключително важно е да приключим този проект.