Питане от народните представители от ПГ на "Коалиция за България" Страхил Чавдаров Ангелов и Деница Златкова Златева относно комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС

29 октомври 2013 | 16:43
Бих искала да напомня, че в споменатото от вас писмо на генерална дирекция Регионална политика на Европейската комисия недвусмислено категоризира данък добавена стойност като недопустим разход за трите големи проекта, подадени за оценка за изграждане на ВиК инфраструктура в градовете Пловдив, Добрич и Асеновград. 
 
Относно други проекти, горепосоченото писмо не дава ясни насоки. Единственото указание е, че, цитирам писмото: “Да се следва същия подход при всички малки проекти, одобрени на ниво управляващ орган и на тази оперативна програма.“ Това е дословния превод на текста, написан в писмото. В тази връзка според националната правна уредба, която третира възстановяването и съответно допустимостта на финансиране на ДДС, съгласно указания на Министъра на финансите с изходящ номер 9100502 от 27 август 2007 г. , ДДС е възстановим по реда за ДДС и се съответно допустим разход за финансиране по оперативните програми, когато стоките и услугите, финансирани от програмите, са предназначени за извършване на освободени доставки и безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на бенефициентa. Следва да имаме предвид, че допустимостта на разходите за ДДС на национално ниво е изцяло от гледна точка на правото на бенефициента да ползва данъчен кредит. Разглежда се единствено данъчния статут на задълженото лице и вида разходи, финансирани със средства от оперативните програми. В този смисъл преценката от страна на Европейската комисия за ДДС като недопустим за финансиране, не може автоматично да промени неговото третиране на национално ниво. В настоящия момент бенефициентите нямат право на данъчен кредит по Закона за ДДС, тъй като изградените средства на оперативната програма инфраструктура не се ползва за предоставяне на  последващи облагаеми доставки, а се предоставя на операторите за експлоатация безвъзмездно .
 
С евентуално приемане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, който Вие сте внесли заедно с господата Димчо Михалевски и Джевдет Чакъров би могло да създадат условия бенефициентите да възстановят платеното ДДС. За тази цел трябва да бъде взето под внимание цялата верига от стопански взаимоотношения между общините, извършващи разходи по инвестиции, водните асоциации, водните оператори и завършваща с цената на комплексната  водна услуга, която потребителите заплащат и в която е включен дължимият ДДС. В този смисъл законопроектът следва да уреди не само прехвърлянето а собствеността на активите, но и да изясни еднозначно правата и задълженията във връзка с ДДС на всички участници в процеса. 
 
В допълнение следва да се има предвид, че при възникване на право на данъчен кредит по закона за ДДС за бенефициентите, т.е. по силата на договора за безвъзмездна финансова помощ и указанието на Министерството на финансите, ще бъдат длъжни да го упражняват бенефициентите на програмата. От това ще възникнат последствия. Бенефициентите ще бъдат длъжни да възстановяват в оперативната програма разходите по ДДС, които държавата им е възстановила. Оперативната програма  ще трябва да намали сертифицирането към Европейския съюз на разходи с размера на ДДС, което вече не е възстановимо. Обръщам внимание, че тези средства няма да се загубят, а ще се насочат към други проекти. Непосредственият ефект обаче, ще бъде рязко увеличаване на целите за усвояване на средствата за конкретната година. Ще възникне непосредствена необходимост от осигуряването на по- голям размер оборотни средства за общините, за да могат в бъдеще да уреждат в срок търговските си взаимоотношения с доставчиците. Републиканският бюджет ще трябва да разполага със средства за възстановяване на ДДС по всички инвестиционни проекти  при спазване на условията за ползване на данъчен кредит, уредени в закона, а не само за бъдещи проекти и това ще намали приходите в бюджета.