Питане от народния представител Ивелина Веселинова Василева от ПГ на ГЕРБ относно изграждане на канализации в "малките селища"


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  НАРОДНИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,
 

Във връзка с постъпилото питане за изграждане на канализации в малките селища Ви представям следната информация.

Съгласно договора за присъединяване на България към ЕС страната ни е поела ангажимент да изпълни изискванията директива 91271S относно пречистването на отпадъчни води от населени места със следните отлагателни срокове:

  • за изграждане на канализационна мрежа и пречистване на отпадните води на агломерации над 10 000 еквивалент жители, срокът е бил 31.12.2010 г.;
  • за изграждане на канализационна мрежа и пречистване на отпадъчните води от агломерации между 2000 – 10 000 еквивалент жители – до 31.12. 2014 г.

Съгласно директивата ангажименти към агломерациите с жители под 2000 еквивалент жители има само по отношение на осигуряването на подходящо пречистване и то само в агломерации с по- малко от 2000 еквивалент жители, в които има частично или напълно изградена канализационна мрежа.

МОСВ като орган на национално ниво по управление на водите докладва на всеки две години на Европейската комисия за хода на изпълнение на директивата като в рамките на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и водите и на ОП „Околна среда“, финансира инфраструктурни обекти в областта на ВиК по процедури и приоритети, одобрени от управляващите органи на съответните програми. В същото време политиката по управление на канализационни системи де юре не е от компетенциите на МОСВ, а съгласно Закона за водите се провежда от министъра на регионалното развитие  на национално ниво и от кмета от общината на местно ниво.

Предвид изричното становище на ЕК относно приоритетите за финансиране, в рамките на приоритетна ос 1 на оперативната програма през последните години усилията и средствата по оперативната програма по изграждане на канализационни мрежи и осигуряване на съответното пречистване в агломерации с над 10 000 еквивалент жители. До края на настоящия програмен период не се предвиждат процедури по подготовка и изпълнение на проекти за ВиК мрежи по решение по ОП “Околна среда 2007 - 2013“.

След финализиране и одобряване на партньорското споразумение между България и ЕК и на ОП “Околна среда 2014 - 2020“, обявяването на процедурите и приоритетите ще бъде извършено след допълнителен анализ и при спазване на препоръките на комисията. Агломерациите с над 10 000 еквивалент жители да бъдат първи приоритет през следващия планов период, като втори приоритет в рамките на ОПОС през следващия период в областта на ВиК е идентифицирано изграждането на канализационна мрежа, осигуряване на пречистване на отпадъчни води в агломерации между 2000 – 10 000 еквивалент жители. Изграждането на инфраструктура по събиране и пречистване на отпадъчни води в агломерации с по-малко от 2000 еквивалент жители е предвидено, както и до момента по програмата за развитие на селските райони. Едно допълнение, ако позволите към официалният текст, който за Вас е абсолютно ясен. Допълнението се състои в това, че освен ангажиментите, които имаме към ЕС по изпълнението на директивата, ние имаме и ангажименти към българските граждани. Освен средствата, с които разполагаме от ЕС, ние имаме и национален бюджет, по който можем да определяме приоритети. Аз няма да приема постановката, според която гражданите, живеещи в малки населени места, независимо колко малки са те, да бъдат дискриминирани поради факта, че живеят в малки населени места. Да, права сте, че могат да бъдат използвани нови технологии и модулни станции, и всякакви други възможности, за да се гарантира равно качество на живот и в малките населени места. За съжаление до тук нито по ОП „Околна среда“, нито в управлението на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда не са били използвани възможностите на новите технологии. Това поставям като приоритет и ще продължавам да държа, че българските граждани са равни по отношение на правата им за опазване на околната среда и качеството на живот, независимо къде живеят.