Въпрос на народния представител Джейхан Хасанов Ибрямов от ПГ на ДПС относно Разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМОВ, 
 
Безспорно притесненията са налице, притеснения и загриженост у всички нас към забавянето на изпълнението на мащабни инвестиционни проекти, финансирани с европейски средства.
 
Още в самото начало, бих искала да уточня, че конкретният повод за интервюто, което вие цитирате е един проект, свързан с изграждането на важна екологична инфраструктура по Черноморското крайбрежие, включително и осигуряването на дълбоководното заустване на отпадъчните води, изискуемо по смисъла на европейското законодателство и изрично обособено, като национален приоритет във връзка с възможностите за развитие на туризма и местни дейности в региона. Конкретният повод беше забавяне с девет месеца за процедирането на преписките, които са свързани с издаването на разрешението за строеж. Бих желала да обърна внимание, че коментарите ми касаят големи проекти над 10 мил. лв., които попадаха в обхвата на Министерството на инвестиционното проектиране.
 
Решението на Народното събрание за структурата на Министерски съвет, която беше предложена от г-н Пламен Орешарски, с което се създаде Министерство на инвестиционното проектиране беше прието на 29 май 2013 г. 
Цели два месеца по-късно бяха приети промените в Закона за устройство на територията, с които се разпределиха правомощията между министъра на регионалното развитие и министъра на инвестиционното проектиране. Законът беше обнародван в „Държавен вестник“ на 26 юли 2013 г.
 
Критиката ми касае съществуването на това ведомство. Безспорно, Вие сте бил част от него и аз нямам никакви коментари към експертизата, към качествата, професионализма на хората, които са работили – и експертите, и администрацията в това министерство. Сформирането на Министерството на инвестиционното проектиране само по себе си доведе до забавяне на инвестиционния  процес и мисля, че това е факт за всички големи проекти, включително и за тези, изпълнявани по Оперативна програма „Околна среда“. 
 
С промените в Закона за устройство на територията от юли 2013 г. на министъра на инвестиционното проектиране се дадоха правомощия да издава разрешения за проекти, надвишаващи финансов обем от 10 млн. лв.  По този начин се иззеха и правомощия на местните власти.  
 
Приети бяха над 80 законови и подзаконови нормативни актове, което допълнително забави процеса. В първите три месеца от своето функциониране, Министерството на инвестиционното проектиране имаше за свои първи и основни ангажименти провеждането на търгове, ремонти, закупуване на мебели и провеждане на срещи. Това не подпомогна и не ускори административния процес.
 
В обобщение – реалното забавяне на целия инвестиционен процес се равнява на близо 6 месеца. Ето защо, това е един от факторите, който допринесе и до забавянето на проекти по Оперативна програма „Околна среда“. По програмата се изпълняват 79 големи инфраструктурни проекта в Сектора „Води“ и 20 в Сектор „Отпадъци“, които са изключително важни за държавата.